RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

 
2016-03-16

Ogłoszenie Burmistrza GiM Proszowice o otwartym konkursie na zadania publiczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA PROSZOWICE
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Tematyka zadań  publicznych wraz z przeznaczonymi na ich realizację funduszami:

1. Organizacja kolonii profilaktyczno-edukacyjnych, dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, oraz wykluczeniem społecznym, łącznie z dowozem do  miejsca wypoczynku i z powrotem do miejsca zamieszkania – 6.000,00 zł

2. Organizacja festynów, pikników, Dzień  Dziecka, zajęcia połączone z programem  edukacyjno-rekreacyjnym, przeznaczonym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  – 5.000,00 zł

3. Organizacja wypoczynku i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, podczas zorganizowanych form wypoczynku w miejscu zamieszkania – 9.000,00 zł

4. Organizacja różnorodnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z zastosowaniem strategii profilaktycznej (rozgrywki we wszystkich dziedzinach sportowych, konkursy, turnieje i inne) – 3.000,00 zł

5. Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu życia bez nałogu – 5.000,00 zł

6. Przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym wynikającym z nadużywania alkoholu, narkotyków, poprzez organizowanie zajęć technicznych i plastycznych dla dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe i pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, których działalność statutowa jest związana z tematem zlecanego zadania.

Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożone prawidłowo wypełnionego formularza wg wzoru określonego rozporządzeniem MP i PS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25 )  wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy i Miasta Proszowice, Biuro Obsługi Interesantów, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

Termin składania ofert upływa dnia  6 kwietnia 2016 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja zakończy się przed upływem 31 grudnia 2016 roku.

Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia powinno zawierać:
1. Aktualne dane: odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących:
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2015  (dotyczy podmiotów które dostały dotację w poprzednim roku)
3. Statut  (jest wymagany jeżeli nie został wcześniej dostarczony)

Składane kserokopie dokumentów muszą być uwierzytelnione przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Oferty   niekompletne,   nieprawidłowo   wypełnione   bądź  złożone  po  terminie  nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nastąpi do 10 dni od dnia   6 kwietnia 2016r. Wyniki zostaną przedstawione na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Proszowice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji udziela w godzinach pracy Urzędu Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom tel. (12) 386-10-20, wew. 138 budynek Urzędu (I piętro, pokój 38 ).

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice


Grzegorz Cichy

 

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI