RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +

Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji

 

Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji

W dniu 05.07.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice obszar sportu i rekreacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawarta w Krakowie pomiędzy:

Zarządem Województwa Małopolskiego, zwanym dalej „Instytucją Zarządzająca RPO WM”

reprezentowanym przez:

Pana Wojciecha Kozaka – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

Pana Stanisława Sorysa - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

a Gmina i Miastem Proszowice reprezentowana przez:

Pana Grzegorza Cichego – Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice

przy kontrasygnacie Pani Anety Lipowieckiej – Skarbnika Gminy Proszowice

Całkowita wartość projektu wynosi: 10 492 041,01 zł

Dofinansowanie projektu wynosi: 6 730 375,72 zł


I) Hala sportowa

W dniu 31.07.2019r. Został ogłoszony 2 przetarg na realizacje zadania pn.: Modernizacja hali sportowej przy ul. Parkowej w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=40&dzialy=40&akcja=artykul&artykul=4011

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje w/w zadania wybrano ofertę złożoną przez przez Firmę Projektowo – Budowaną „WŁODARZ” Michał Włodarz Gruszów 48, 32-109 Pałecznica. Kwota złożona przez Wykonawcę wyniosła 7 190 000,00 zł.

Podpisanie umowy na realizacje zadania pn.:
(Podpisanie umowy na realizacje zadania pn.: "Modernizacja Hali sportowej przy ul. Parkowej w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj.)


II) Park Miejski w Proszowicach

W dniu 20.08.2019r. Został ogłoszony przetarg na realizacje zadania pn.: Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Proszowicach w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020.

https://www.proszowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=40&dzialy=40&akcja=artykul&artykul=4056

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje w/w zadania wybrano ofertę złożoną przez przez Firmę SORTED Sp. z.o.o. z siedziba w Chyliczki, przy ul. Wschodnia 27B. Kwota złożona przez Wykonawcę wyniosła 936 522,00 zł.


III) Przystań kajakowa i ścieżki przyrodnicze w Proszowicach

W dniu 31.12.2019 r. Został ogłoszony przetarg na realizacje zadania pn.: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą w Proszowicach w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice –P obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020.

https://www.proszowice.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=2&menu=40&dzialy=40&akcja=artykul&artykul=4334

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje w/w zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. Brzezie ul. Narodowa 116  32-080 Zabierzów.

W dniu 14.02.2020 r. podpisano umowę na realizację inwestycji.

Podpisanie umowy 

Wartość robót budowlanych 1 480 092,52 zł.

Termin realizacji inwestycji 30.04.2021 r.


IV) Budowa Skateparku w Proszowicach

W dniu 04.02.2020r. Został ogłoszony przetarg na realizacje zadania pn.: Budowa Skateparku w Proszowicach w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020.

https://www.proszowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=40&dzialy=40&akcja=artykul&artykul=4418

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje w/w zadania wybrano ofertę złożoną przez  Firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INŻ- WOD- BUD Sp. z.o.o. z siedzibą  ul. Nowickiego 8, 20-817 Lublin. Kwota złożona przez Wykonawcę wyniosła 651 900,00 zł.

W dniu 20.03.2020r. podpisano umowę na realizację inwestycji.

Zdjęcia przed realizacją inwestycji.


V) Zagospodarowanie terenu rekreacji przy ul. Leśnej w Proszowicach

W dniu 06.05.2020 r. Został ogłoszony 2 przetarg na realizacje zadania pn.: Stworzenie terenu rekreacji przy ul. Leśnej w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020.   

 https://www.proszowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=40&dzialy=40&akcja=artykul&artykul=4615  

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje w/w zadania wybrano ofertę złożoną przez „FREE KIDS” s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia. Kwota złożona przez Wykonawcę wyniosła
122 835,86 zł.

- p1540503_edycja-1.jpg

 Zdjęcia przez inwestycją (do pobrania plik rar)


VI) Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej MOSiR w Proszowicach

W dniu 25.05.2020 r. został ogłoszony trzeci przetarg na realizacje zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej MOSiR w Proszowicach" w formule zaprojektuj i wybuduj  w ramach projektu "Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu  i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020.

https://www.proszowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=40&dzialy=40&akcja=artykul&artykul=4664

W dniu 09.07.2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice podpisał umowę z firmą SPORT- TRACK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Władysława Łokietka 32/33, lok. 46 na realizację w/w inwestycji.

Wartość prac: 1 590 186, 71 zł

Przewidziany termin zakończenia prac: 31.05.2021 r.

Zdjęcie


VII) Zagospodarowanie terenów rekreacji przy ul. Partyzantów w Proszowicach

W dniu 06.07.2020 r. został ogłoszony przetarg na realizacje zadania pn.: Zagospodarowanie terenów rekreacji przy ul. Partyzantów w Proszowicachw formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020.   

https://www.proszowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=40&dzialy=40&akcja=artykul&artykul=4760

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje w/w zadania wybrano ofertę złożoną przez „F.B.H.U. „OPTIMUM” Władysław Rakoczy, Boronice 63, 28-500 Kazimierza Wielka. Kwota złożona przez Wykonawcę wyniosła
488 000,00 zł.


VIII) Odbiór hali MOSiR

Odbiór hali MOSiR

W dniu 12.01.2021 r. odbył się końcowy odbiór inwestycji pn.: „Modernizacja obiektu hali sportowej w Proszowicach” realizowanej w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja zrealizowana została przez Firmę Projektowo - Budowlaną „WŁODARZ” Michał Włodarz z Pałecznicy w trybie zaprojektuj i buduj. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Zakres realizacji robót obejmował:

 • modernizację podłogi hali ok. 1030 m2 - wymianę podłogi istniejącej na sportową podłogę elastyczną nowej generacji,
 • prace wykończeniowe w pozostałej części parteru - pomieszczenia sanitarne, komunikacji, szatnie, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne, toalety i natryskownie,
 • przebudowę widowni ok. 860 m2(w części zachodniej obiektu) dokonano rozbiórki istniejącej trybuny. Przestrzeń powstałą z rozbiórki przeznaczono na cele siłowni/strefy fitness (likwidacja połączona z utworzeniem siłowni i strefy fitness),
 • prace wykończeniowe I i II piętra (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia sanitarne w ramach prac wykończeniowych, wydzielenie pomieszczeń - pokoje dla rehabilitantów, pomieszczenia strefy siłowni, pomieszczenia strefy fitness, pomieszczenia sanitarne),
 • na I piętrze budynku hali MOSiR przeprowadzano niezbędny zakres prac budowlanych, obejmujący w szczególności:
  • roboty rozbiórkowe w zakresie trybuny - przestrzeń powstała z likwidacji trybuny została przeznaczona na aranżację pomieszczeń siłowni,
  • roboty instalacyjne (wod-kan, c.o., elektryczne, wentylacyjne),
  • roboty w zakresie wznoszenia ścian działowych (murowanych/g-k) w celu wydzielenia przestrzeni funkcjonalnych pomieszczeń:
   • pokoje dla rehabilitantów,
   • pomieszczenia strefy siłowni,
   • pomieszczenia strefy fitness,
   • pomieszczenia sanitarne.
  • korekta otworów oraz montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
  • roboty wykończeniowe.
 • na II piętrze w budynku wykonano:
  • roboty instalacyjne (wod-kan, c.o., elektryczne, wentylacyjne),
  • roboty w zakresie wznoszenia ścian działowych (murowanych/g-k) w celu wydzielenia przestrzeni funkcjonalnych pomieszczeń:
   • pokoje dla rehabilitantów,
   • pomieszczenia strefy siłowni,
   • pomieszczenia strefy fitness,
   • pomieszczenia sanitarne.
  • korekta otworów oraz montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
  • roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane i wykończeniowe:
  • wykonanie nowych ścianek działowych murowanych,
  • okładziny ścian, malowanie,
 • wykończenia ścian i ścianek działowych:
  • tynk,
  • gładź gipsowa i malowanie,
  • okładziny ścienne ceramiczne,
  • wykonanie nowych posadzek: w sanitariatach i na klatkach schodowych zastosowano płytki gresowe,
 • stolarka drzwiowa wewnętrzna i stolarka okienna
 • termomodernizację (fundamenty, mury, dach)

a) modernizacja źródła ciepła – dobudowanie do istniejącego źródła ciepła – kotłownia gazowa – źródła ciepła opartego na sprężarkowej pompie ciepła typu glikol – woda, o mocy 28 kW w kaskadzie, której zadaniem będzie wspomaganie kotłowni w przygotowaniu cwu.,

b) montaż instalacji i grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi,

c) modernizacja instalacji c.o.,

dach sali gimnastycznej, w ramach prac wymieniono istniejące pokrycie dachu wraz z izolacją przeciwwilgociową, zastosowany materiał izolacji termicznej: płyta termoizolacyjna PUR/PIR ALU gr. 160 mm.

Aneta Praszkiewicz


IX) Stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki

Zdjęcie z podpisania umowy

W dniu 22.12.2020 r. został ogłoszony przetarg na realizacje zadania pn.: "Stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki” w ramach projektu "Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu  i rekreacji" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

https://www.proszowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=40&dzialy=40&akcja=artykul&artykul=5125

W dniu 03.02.2021 r. Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice podpisał umowę z Firmą Remontowo– Budowlaną Ryszard Czajka z siedzibą w Królewice 93, 28-512 Bejsce na realizację w/w inwestycji.

Wartość prac: 1 230 000, 01 zł

Przewidywany termin zakończenia prac: 31.08.2021 r.

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI