RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

 
2020-05-28

Ogłoszenie

BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Gminy i Miasta Proszowice w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Temat zadania publicznego wraz z przeznaczonymi na jego realizację funduszami:

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych w Gminie Proszowice- 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe i pomioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, których działalność statutowa jest związana z tematem zlecanego zadania.

Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożone prawidłowo wypełnionego formularza wg wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2018.2057) wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy i Miasta Proszowice, Biuro Obsługi Interesantów, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

Termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2020 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja zakończy się do 31 grudnia 2020 roku.

Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia powinno zawierać:

1. Aktualne dane: odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2019 (dotyczy podmiotów które dostały dotację w roku 2019),

3. Statut (jest wymagany jeżeli nie został wcześniej dostarczony).

Składane kserokopie dokumentów muszą być uwierzytelnione przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nastąpi do 10 dni licząc od dnia 19 czerwca 2020 r. Wyniki zostaną przedstawione na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Proszowice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji udziela w godzinach pracy urzędu Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. tel. (12) 386-10-20 wew. 149, budynek Urzędu (I piętro, pokój 49).

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
Grzegorz Cichy


 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice;

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Gminie Proszowice: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, adres e-mail: iodo@proszowice.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z otwartym konkursem ofert przeprowadzanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja otwartego konkursu ofert, na ich wniosek. W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w otwartym konkursie ofert;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________________________________________________________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku otwartego konkursu ofert,

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI