RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

 
2020-03-17

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Temat zadania publicznego wraz z przeznaczonymi na jego realizację funduszami:

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych w Gminie Proszowice – 50.000,00 zł.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe i pomioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, których działalność statutowa jest związana z tematem zlecanego zadania.

Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożone prawidłowo wypełnionego formularza wg wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2018.2057) wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy i Miasta Proszowice, Biuro Obsługi Interesantów, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

Termin składania ofert upływa dnia 8 kwietnia 2020 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja zakończy się do 31 grudnia 2020 roku.

Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia powinno zawierać:

  1. Aktualne dane: odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2019 (dotyczy podmiotów które dostały dotację w roku 2019),
  3. Statut ( jest wymagany jeżeli nie został wcześniej dostarczony ).

Składane kserokopie dokumentów muszą być uwierzytelnione przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nastąpi do 10 dni licząc od dnia 9 kwietnia 2020 r. Wyniki zostaną przedstawione na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Proszowice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji udziela w godzinach pracy urzędu Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. tel. ( 12 ) 386-10-20 wew. 149, budynek Urzędu (I piętro, pokój 49 ).

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI