RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi > Przydatne wiadomości

Przydatne wiadomości

 
2017-09-04

Informacja nt. spalania śmieci w piecach domowych

 

Obraz na stronie kochasz_dzieci_ni.jpg

 

Spalanie śmieci i wypalanie traw !

Nie spalajmy śmieci dbajmy o nasze dzieci

Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci. Spalanie odbywa się w nich przy zbyt niskiej temperaturze, co powoduje wytwarzanie szkodliwych substancji gazowych, które negatywnie wpływają na ludzi i środowisko naturalne. Gdy spalasz śmieci w domowym piecu, zanieczyszczenia uwalniane są do powietrza na bardzo małej wysokości i nie są rozpraszane przez wiatr. Efektem tego jest wzrost koncentracji zanieczyszczeń na bardzo małym terenie wokół nieruchomości w której spalane są śmieci.

Spalanie w piecach domowych śmieci powoduje także osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych. Bardzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić się do pożaru domu. Spalanie śmieci w domowych piecach powoduje zwiększoną ilość zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Jeżeli spalamy śmieci, odpady plastikowe i gumowe sprawiają, że w naszych piecach powstają dziesiątki bardzo szkodliwych, drażniących a nawet powodujących choroby nowotworowe związków chemicznych.

Nie spalajmy śmieci, gdyż podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery następujące substancje:

  1. pyły- które odkładając się w  glebie powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
  2. tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,
  3. tlenki azotu (NOx) – powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lubin z dnia 31 maja 2006 r. na terenie gminy zabrania się spalania odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków.


Co grozi za palenie odpadów (śmieci)

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 (tekst jednolity z póź. zm.):

Art.5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

Art.10.2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 (tekst jednolity z  póź. zm.):

Art.71. Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub wspólspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny.

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 (tekst jednolity ze zm.):

Art. 363. Wójt. burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

  • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – Dz. U. z 2007r. Nr. 109, poz. 756 (t.j. z póź. zm.):

Art. 117. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje sie do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (...) podlega karze grzywny do 1500 zł

 

Wypalanie roślinności

 

Zgodnie z art. 124 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Zgodnie z art. 131 pkt. 12 Ustawy o ochronie przyrody, według którego kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki (...) popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny. Wypalania roślinności zabraniają również i inne przepisy resortowe, chociażby Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.

Urząd Gminy informuje, że każdy pożar oznacza katastrofę ekologiczną w przyrodzie i eliminuje wiele gatunków flory i fauny.

 


Dnia 9 grudnia 2009 r. Ministerstwo Środowiska opublikowało pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w sprawie spalania odpadów w piecach gospodarstw domowych, uprzejmie informuje. Przytaczamy kluczowe fragmenty pisma.

Tezy pisma

  1. Spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach lub współspalarniach odpadów
  2. Niedopuszczalne jest spalanie takich odpadów w piecach i kotłowniach domowych
  3. Wyjątek stanowią te odpady, których termiczne przekształcenie w tego typu instalacjach nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami „Z uwagi na fakt, iż odpady powstające w gospodarstwach domowych mają różny skład materiałowy, mogą wywierać odmienny wpływ na środowisko naturalne, w szczególności w kontekście emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku termicznego przekształcenia tych odpadów.W związku z powyższym spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach lub współspalarniach odpadów, spełniających wszystkie określone w przepisach wymagania dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, umożliwiające osiągnięcie takiego poziomu termicznego przekształcenia, przy którym ilość i szkodliwość odpadów i innych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów (pozostałości z termicznego przekształcania odpadów) dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, będzie jak najmniejsza. Wymagania te nie tylko określają minimalne wartości temperatury podczas prowadzenia procesu, ale także m. in. wymagania techniczne urządzeń, dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz sposób postępowania w przypadku np. awarii urządzeń. Wymagania te mają na celu w szczególności ograniczenie negatywnego oddziaływania tych instalacji na środowisko.Należy zatem stwierdzić, iż niedopuszczalne jest spalanie takich odpadów w piecach i kotłowniach domowych ze względu na fakt, iż nie spełniają one wyżej wspomnianych wymagań dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, a w szczególności standardów emisyjnych, przez co zanieczyszczenia mogą przedostawać się do atmosfery w ramach tzw. niskich emisji do powietrza.Wyjątek stanowią jedynie odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006r. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.), pod warunkiem, że wskazaną w nim metodą odzysku danego odpadu jest wykorzystanie go jako paliwa. W świetle przepisów powyższego rozporządzenia należy stwierdzić, iż w piecach i kotłowniach domowych mogą zostać spalone wyłącznie te odpady (np. odpady w postaci trocin, wiórów, ścinek oraz drewna o kodzie ex 03 03 01, z wyłączeniem trocin, wiórów i ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych, także odpady o kodzie: 15 01 03 Opakowania z drewna, 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury lub 17 02 01 - drewna pochodzącego z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi), których termiczne przekształcenie w tego typu instalacjach nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.Ponadto pragnę poinformować, iż organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych zmierzających do zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz.287, z późn. zm.) lub wójt, burmistrz lub prezydent miasta.Nawiązując do powyższego, zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy także dodać, iż właściciele nieruchomości, których prawo własności zostało naruszone przez immisję, mogą dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej, występując do sądu powszechnego przeciwko właścicielom sąsiednich nieruchomości, z roszczeniami o zaniechanie naruszeń.Ponadto, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o odpadach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) nieprzestrzeganie prawa w przypadku termicznego przekształcania odpadów poza instalacjami spełniającymi określone wymagania podlega karze aresztu lub grzywny.”

 


NIE PAL ODPADÓW W PIECACH DOMOWCH i OGNISKACH

TRUJESZ SIEBIE i SWOICH NAJBLIŻSZYCH

Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie śmieci w domowych piecach. W  emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

Oddziaływanie zanieczyszczeń u ludzi powoduje trudności w oddychaniu(są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc), a u roślin zanik chlorofilu, czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych. Jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy. Stopniowo kumulując się w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie. Działa korozyjnie na konstrukcje metalowe. Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi.

Skutki spożywanych bądź wdychanych toksyn mogą nie być od razu zauważalne. Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

Czy warto narażać nasze dzieci na ryzyko zachorowania na ciężkie choroby. Przecież te dzieci mają zaledwie kilka lub kilkanaście lat – i wizję pięknego życia! Czy warto to zaprzepaścić, oszczędzając 11 złotych na worek który mieści 120 litrów odpadów, czy 3 złote na worek z posegregowanymi już odpadami. A przecież pomyślmy – ile kosztują leki, dojazdy do lekarzy, czekanie na wizytę u lekarza. A stres, zmartwienie, niepokój czy obawa o skuteczne wyleczenie! Zminimalizujmy więc ryzyko zachorowania naszych najbliższych i nie powodujmy niepotrzebnego zatruwania powietrza, gleby czy wody. Natura zemści się na nas wcześniej czy później. A wtedy będzie za późno na refleksje. Pomyślmy więc już dzisiaj. Zmieńmy swoje nawyki i nawyki naszych sąsiadów. Jeżeli zauważysz, że sąsiad pali odpady – upomnij go, a gdy się powtórzy- zgłoś do Urzędu Gminy, Sanepidu, Inspektoratu Ochrony Środowiska lub na Policję. Wobec mieszkańców którzy palą odpady w warunkach domowych będą zastosowane kary.

Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić 100 nanogramów/m3, dla porównania ich dopuszczalne stężenie w spalarniach śmieci wynosi 0,1 nanograma/m3 – pozostawmy więc spalanie odpadów jednostkom do tego przystosowanym.

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych. Zgodnie z ustawą o odpadach, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasienica Rosielna oraz kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach, kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu.

PRZEPISY KARNE- art.10 ust. 2 - kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 -podlega karze grzywny. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach art. 71 - kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

ZA PALENIE ODPADÓW GROZI

grzywna do 5 tys. zł

Główną przyczyną ponadnormatywnego występowania tych trujących związków w powietrzu jest w okresie zimowym emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, a we wszystkich pozostałych okresach - nadmierny ruch samochodowy. W dużym stopniu do wysokich poziomów tych wskaźników przyczynia się palenie śmieci, zarówno w piecach, jak i w innego typu paleniskach. Czy osoby pozbywające się śmieci w ten sposób zdają sobie sprawę, że strzelają sobie „bramkę samobójczą”?

 

Co spalisz, to zjesz

 

Ludzie spalają w swoich piecach drewno meblowe, różnego rodzaju tworzywa sztuczne, torby plastikowe i wiele innych trujących odpadów. Spalanie śmieci powoduje powstawanie tzw. mokrej sadzy, która oblepia ściany komina, co ogranicza jego drożność, a przez to - zwiększa prawdopodobieństwo zatrucia lokatorów tlenkiem węgla. Sadza może też doprowadzić do pożaru budynku. Kominy bielskich domów są stosunkowo niskie, co utrudnia rozproszenie toksycznych substancji w atmosferze. W tej sytuacji nietrudno o wniosek, że to co palimy w piecach, szybko znajduje się w naszych płucach.

 

W wyniku spalania śmieci w domowych kotłowniach powstają rakotwórcze dioksyny i furany, a także chlorowodór i cyjanowodór, metale ciężkie i inne szkodliwe substancje. Wdychanie przez człowieka powietrza zanieczyszczonego szkodliwymi gazami i pyłami prowadzi do zmian w układzie oddechowym (zwiększona podatność na zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze), a przede wszystkim zwiększa zachorowalność na choroby nowotworowe układu oddechowego.

 

Szczególnie wrażliwe na czynniki szkodliwe są organizmy dzieci. Pamiętajmy też, że dioksyny później wędrują do gleby i wód. W wyniku konsumpcji płodów rolnych, mięsa czy ryb związki toksyczne dostają się do naszego organizmu przez układ pokarmowy. Tam rozpuszczają się i stopniowo odkładają w tkance tłuszczowej, by po kilkudziesięciu latach odezwać się w postaci nowotworów.

 

Niekorzystne kaniony

 

W Bielsku-Białej, podobnie jak w całym województwie śląskim, tego typu substancji w powietrzu jest bez liku. W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zanotował w stolicy Podbeskidzia aż 65 dni, kiedy przekroczone zostały dopuszczalne wartości średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 (przy wartości dopuszczalnej 35 dni w roku).

 

W strefie naszego miasta jest też ponadnormatywne stężenie benzo-a-pirenu - 5,6 ng/m3 (przy wartości docelowej 1,0 ng/m3). Do 2013 roku Bielsko-Biała musi obniżyć wskaźniki do norm wyznaczonych przez Unię Europejską. Jeżeli tego nie uczynimy, grożą nam ogromne kary nakładane przez Brukselę.

 

Walka z zanieczyszczeniami powietrza nie jest łatwa. Bielsko-Biała położone jest pomiędzy masywami górskimi, co utrudnia przewietrzanie terenu. Dodatkowo dochodzą zanieczyszczenia z obszarów sąsiednich o wysoko rozwiniętym przemyśle. Bardzo niekorzystny dla miasta jest także układ komunikacyjny, szczególnie ten przebiegający przez centrum. Zanieczyszczenia wynikające z ruchu motoryzacyjnego kumulują się w tzw. kanionach ulicznych, co sprzyja powstawaniu smogu fotochemicznego. Jak zatem bielski Ratusz zamierza zniwelować szkodliwe stężenia?

 

Od kilku lat miasto dofinansowuje wymianę starych kotłów węglowych na nowe nieskoemisyjne bądź gazowe. To pierwszy krok ku ograniczeniu emisji związków rakotwórczych. - Można uzyskać od miasta całkiem pokaźną refundację, stanowiącą do 70 proc. wartości nowego pieca - powiedziała nam Teresa Nolewajka z wydziału ochrony środowiska bielskiego magistratu. - Podobne dotacje dotyczą zakupu kolektorów słonecznych. Niestety, Miejski Fundusz Ochrony Środowiska został rozwiązany, a wypłaty tych środków są na razie zawieszone.

 

Te pieniądze są w budżecie miasta, ale nie możemy finansować osób fizycznych - mówi Nolewajka. - Czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Finansów, jak można ten problem rozwiązać. Zlikwidowany fundusz dofinansowywał także wymianę okien, ocieplenia budynków, usuwanie azbestu oraz instalację przyłączy kanalizacyjnych.

 

Mandat za palenie śmieci

 

Na poprawę sytuacji powinna wpłynąć powstająca obwodnica wschodnia, która w przyszłości odciąży ruch samochodowy w centrum miasta. Należy jednak przy tym pamiętać, że tak duże inwestycje budowlane zawsze zwiększają zapylenie powietrza poprzez transport materiałów i pracę ciężkich maszyn. Będziemy oddychać czystszym powietrzem także dzięki poprawie jakości dróg oraz takiej polityce parkingowej, która usadowi miejsca postojowe poza centrum miasta. Ale wszystkie te operacje są dopiero planowane.

 

Efektywniej działa Miejski Zakład Komunikacji, który regularnie wzbogaca swój tabor o pojazdy przystosowane do norm Euro 4 i Euro 5. - Mamy w planach rozwój komunikacji zbiorowej, czyli rozbudowę sieci miejskiej w taki sposób, aby łatwiej było dostać się autobusem do centrum miasta, nie korzystając z samochodu - podkreśla Teresa Nolewajka.

 

Najprostszym sposobem na ograniczenie trujących środków w powietrzu jest nie palenie śmieci. Truciciele powietrza nie są bezkarni. Regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach przewidują sankcje prawne (grzywna lub areszt) za spalanie odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi. Straż Miejska w Bielsku-Białej została upoważniona do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. Strażnicy mogą wejść do domu prywatnego, jeśli stwierdzą fakt spalania odpadów. 

Mandat za palenie śmieci może wynieść nawet 5 tys. zł - przestrzega urzędniczka. - Kara obowiązuje również za nie wpuszczenie kontroli.

 

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI