RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Rada Miejska > Aktualności RM

Aktualności RM

 
2017-11-21

Posiedzenie wspólne połączonych Komisji Rady Miejskiej - 21 listopada 2017

Komisja  

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 13:00, więc bez zwłoki przystąpiono do omawiania poszczególnych projektów uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej. Najważniejsze z nich dotyczyły zmian w budżecie na rok 2017, taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz zmiany zasad ustalania wysokości diet dla sołtysów.  Z uwagi na fakt, iż z różnych względów nie wszyscy radni dotarli na komisję w wyznaczonym czasie zastosowano metodę omawiania projektów uchwał do tych mniej ważnych, w tym przypadku praktycznie od punktu ostatniego do pierwszego.

Kierownik Małgorzata Kwiatkowska omówiła pakiet 5 uchwał o podobnej treści, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Podgórza na uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zarzuty dotyczą m.in. braku wskazania konkretnego schroniska dla psów, nazwy firmy wyłapującej, czy lekarza zajmującego się sterylizacją. Rada Miejska wnosi o odrzucenie skargi, a w przypadku nie uwzględnienia wniosków o jej oddalenie jako bezzasadnej.

M. Kwiatkowska zapoznała również radnych z projektami dwóch uchwał:

  • dot. zmiany zapisu w Uchwale Nr XLIII w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (zmiana terminu zakończenia realizacji z 30 września 2017 na 30 listopada 2017).
  • dot. zmiany zapisu w Uchwale Nr XLV w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice. Zmiana w paragrafie 3 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: „Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego”.

Dyrektor MGOPS Małgorzata Gołębiowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zmiana w stosunku do roku ubiegłego dotyczy uwzględnienia celów operacyjnych określonych w Narodowym Programie Zdrowia.

Zastępca Burmistrza Iwona Latowska omówiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. 6 Brygady Desantowo-Szturmowej gen. S. Sosabowskiego. Pierwszy statut nowopowstałej jednostce uchwala Rada Miejska, natomiast kolejne uchwalać będzie Rada Pedagogiczna.

Kolejne, dwa projekty uchwał nie wymagały szerszego omówienia ponieważ były rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Planu i Budżetu oraz Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego. Pierwszy dotyczył wydzierżawienia na dalszy okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice. Drugi – wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na dalszy okres czterech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice (teren przystanku BUS).

Projekt uchwały w sprawie zasad przysługiwania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Gminy Proszowice, zakładał ustanowienie dla sołtysów diety w wysokości 450 zł miesięcznie, przy jednoczesnym pozbawieniu ich wpływów z inkasa za podatek. Takie stanowisko zostało wypracowane na spotkaniu sołtysów z Burmistrzem. Dla przewodniczących osieli kwota diety miała pozostać bez zmiany tj. 300 zł miesięcznie. W wyniku dyskusji czy różnicować diety sołtysów i przewodniczących osiedli, radny Mateusz Gajda złożył wniosek o zrównanie tych diet dla wszystkich po 450 zł. Wniosek przegłosowano pozytywnie z jednym głosem wstrzymującym się. Analogicznie przegłosowano projekt uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa. W myśl tej uchwały sołtysi wykonywać będą swe obowiązki na dotychczasowych zasadach jednak bez dodatkowego wynagrodzenia.

Na wniosek Burmistrza, do porządku obrad najbliższej sesji wprowadzony zostanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Proszowice, a Parafią Proszowice o wspólnym finansowaniu budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych z ul. O. Rafała na Rynek i na plac przy kościele, co ostatecznie zakończyłoby inwestycję przebudowy ulicy O. Rafała.

Kierownik Zbigniew Kotlarz omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej i podpisanie aneksu Nr 3 do umowy porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania do realizacji zadania „Obwodnica Proszowic – Etap II”. Środki finansowe przeznaczone do wykorzystania w roku 2017, częściowo zostają przesunięte na rok 2018.

Inspektor Jerzy Wójtowicz przedstawił projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Proszowice. Prezes Wodociągów Proszowickich wnioskuje o podwyżkę łączną wody i ścieków o 3,22 zł. W trakcie weryfikacji wniosku taryfowego stwierdzono, iż spełnia on wymogi formalne Rozporządzenia taryfowego, jednak zauważono błędy w kalkulacji dające możliwość odmowy zatwierdzenia taryfy. Z tej możliwości Rada Miejska chce skorzystać mając na uwadze fakt, iż jest to jedynie oddalenie problemu na pewien okres czasu. Sytuacja spółki jest dramatyczna, ale czy rozwiązaniem problemu ma być wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni mieszkańców? Zdaniem radnych problemy spółki wynikające z przestarzałej infrastruktury technicznej powinny zostać rozwiązane przez Burmistrza, Prezesa i Radę Miejską. Rozważano możliwość dofinansowania cen wody i ścieków przez Gminę Proszowice.

Komisja Rewizyjna rozpatrywała w dniu 15 listopada 2017 skargę na Burmistrza i wystąpiła do Rady Miejskiej z wnioskiem o uznanie jej za bezzasadną. W wyniku analizy skargi uznano, iż Burmistrz podejmował działania zmierzające do załatwienia wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej z ulicy Leśnej 4, natomiast strona skarżąca nie przedstawiła wymaganej koncepcji zagospodarowania działki. Osobnym wątkiem w tej skardze jest fakt nieprzekazania korespondencji do Przewodniczącego Rady Miejskiej i skierowanie jej bezpośrednio do Referatu Mienia  i Planowania Przestrzennego oraz Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

Ostatnią z omawianych uchwał była zmiana budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017. Dyskusja w całości poświęcona była kwestii zwiększenia wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o 799 188,00 zł. Zastępca Burmistrza Iwona Latowska szczegółowo omówiła wszystkie przyczyny tak dużego braku środków w tym dziale. Nie wszystkie wyjaśnienia były dla radnych satysfakcjonujące. Zarzucono władzom Gminy fakt postawienia Rady Miejskiej przed faktem dokonanym i koniecznością podjęcia uchwały pod presją czasu i czynnika ludzkiego (nauczycieli). Większość dodatkowych wydatków została wyjaśniona, a w kwestii wyjaśnienia pozostałej ustalono, że radni otrzymają informację drogą mailową. Uchwałę wstępnie przegłosowano pozytywnie pozostawiając dużą dozę zaufania i wiary w uzasadnione wykorzystanie uchwalonych środków. Rada Miejska będzie miała jeszcze możliwość weryfikacji poniesionych wydatków na oświatę podczas analizy wykonania budżetu za rok 2017.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wojtusik

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI