RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Gmina i Miasto > Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

 
2020-12-14

Program współpracy Gminy Proszowice z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 

Zarządzenie Nr 162/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy na 2021 rok Gminy Proszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr IV/21/2011 z dnia 20 stycznia 2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2011 r. Nr 100, poz. 796), zarządza się co następuje:

§ 1. 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu „Programu współpracy na 2021 rok Gminy Proszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwanego dalej „projektem”, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 działające na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Proszowice.

§ 3. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 12 do 28 grudnia 2020 r.

§ 4. 

1. Jako formę konsultacji wybrano wyrażenie pisemnej opinii w zakresie konsultowanego projektu (e-mail, list) na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Projekt o którym mowa w § 1 oraz formularz konsultacji zamieszczono:

a) na stronie internetowej Gminy i Miasta Proszowice pod adresem  www.proszowice.pl, w zakładce Konsultacje społeczne,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i obwieszczenia,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, oraz są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul 3 Maja 72, w godzinach pracy Urzędu poniedziałek-piątek  7.30-15.30.

3. Uwagi, opinie, wnioski można składać na formularzu konsultacji w terminie od 12 do 28 grudnia 2020 r.:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@proszowice.pl,

2) na numer faksu 12 386 15 55

3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice (decyduje data wpływu do urzędu).

4. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

5. Uwagi i opinie zgłoszone anonimowo lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 5. 

Informację o przeprowadzaniu konsultacji i informację o jej wynikach podaje się do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Proszowice oraz na stronie internetowej Urzędu i BIP Gminy.

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice


Grzegorz Cichy

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 162/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice
z dnia 11 grudnia 2020 r.

(Projekt)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PROSZOWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2021

Program współpracy Gminy Proszowice z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy Proszowice.

Ideą Programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu Gminy z Organizacjami w celu podnoszenia skuteczności i efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określenia zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.

§ 1. 

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057);

2) działalności pożytku publicznego – rozumie się przez to działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,

3) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizację pozarządową w myśl art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

4) innym podmiocie – rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

5) otwartym konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert określany ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

6) priorytetach zadań publicznych – należy przez to rozumieć szczególnie istotne obszary zadań publicznych, wyodrębnione ze sfery określonej w art. 4 ust. 1 ustawy, wymienione w programie współpracy jako rekomendowane do zlecania ich realizacji organizacjom pozarządowym,

7) komisji konkursowej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Burmistrza Zarządzeniem o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Tryb powoływania komisji jak również zasady jej działania zostały opisane w dalszej części Programu,

8) Gminie – rozumie się przez to Gminę i Miasto Proszowice,

9) Radzie– rozumie się przez to Radę Miejską w Proszowicach,

10) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,

11) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta Proszowice.

2. Terminy użyte w ust. 1 mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza wydanych na podstawie uchwały Rady w sprawie przejęcia Programu.

§ 2. 

Formy współpracy i sposób realizacji programu

Podstawowe formy współpracy Samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi to:

1. finansowe:

1) zlecanie w drodze otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w formie powierzania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji lub wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

2) zlecanie realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji pozarządowej pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb małych grantów),

2. pozafinansowe:

1) wzajemne informowanie się o planowanych działaniach,

2) przekazywanie informacji o współpracy za pośrednictwem strony internetowej mediów lokalnych,

3) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku oraz o ogłaszanych konkursach ofert, jak również o sposobach ich rozstrzygnięć,

a) konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących organizacji pozarządowych,

4) wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł ponadlokalnych poprzez wydawanie opinii o działalności organizacji oraz udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy,

5) zachęcanie sektora gospodarczego do sponsorowania projektów realizowanych przez organizacje trzeciego sektora,

6) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych,

3. inne formy współpracy:

1) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu lub jednostek organizacyjnych Gminy i bazy technicznej w tych pomieszczeniach na niekomercyjne spotkania związane z realizacją Programu współpracy,

2) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy.

3) promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach,

4) funkcjonowanie zakładki na stronie www.proszowice.pl, pn. „Organizacje pozarządowe”,

5) prowadzenie kalendarza wydarzeń dotyczących przedsięwzięć planowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o nadesłane informacje,

6) organizacja szkoleń w zakresie dotyczącym organizacji pozarządowych,

7) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach komisji konkursowych,

8) umożliwienie objęcia patronatem Samorządu Gminy przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy.

§ 3. 

Zasady współpracy

1. Gmina prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sferze realizacji zadań publicznych na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Przestrzeganie tych zasad winno wprowadzić atmosferę dialogu we wzajemnych kontaktach.

2. Podstawowym trybem zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert, przy czym:

1) Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz.2057).

2) Dopuszcza się możliwość wielokrotnego ogłaszania konkursu w ciągu roku.

§ 4. 

Lista zagadnień priorytetowych

1. Obszary współpracy Samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami to zadania ze sfery wymienionej w art. 4 ust. 1. ustawy uznane za szczególnie istotne, tj:

1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

4) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Lista zagadnień, wymienionych w punkcie 1 stanowi wyjściową informację dla partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2021, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy pomiędzy Samorządem Gminy a organizacjami. Szczegółowa lista kryteriów będzie precyzowana każdorazowo w ogłoszeniach konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy.

3. Na wniosek organizacji lub innego podmiotu, Gmina może zlecić wykonanie realizacji zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie „małych grantów”, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

3) łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,

4) łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,

5) Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. 2018 poz. 2055),

6) W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy i Miasta Proszowice oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

a) tablicy ogłoszeń Urzędu,

b) stronie internetowej www.proszowice.pl i BIP Gminy.

7) W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania oraz zabezpieczenia środków podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

§ 5. 

Lista zadań publicznych przewidzianych do realizacji w roku 2021

Na podstawie listy zagadnień priorytetowych wymienionej w § 4. ust.1 niniejszego

Programu Współpracy, Rada proponuje w szczególności następującą listę zadań

publicznych Gminy przewidzianych do realizacji w roku 2021 przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty:

1. Zadania z zakresu upowszechniania podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym obejmujące aktywizacja osób w podeszłym wieku,

4. Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży obejmujące organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

5. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmujące organizację i prowadzenie świetlicy środowiskowej jako placówki wsparcia dziennego, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjno- sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, których celem jest dostarczenie wzorców pozytywnego spędzania wolnego czasu bez używek.

§ 6. 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

Burmistrz Zarządzeniem powołuje komisję konkursową i określa i zasady jej działania.

§ 7. 

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

1. Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2021r. został poddany konsultacjom społecznym stosownie do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2011 r. Nr 100, poz. 796), na podstawie Zarządzenia nr   /2020 Burmistrza Miasta i Gminy Proszowice z dnia                  2020 r.

2. Projekt programu został zamieszczany na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu i w BIP Gminy.

3. W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, miały możliwość w terminie od 12 do 28 grudnia 2020 r. składania na formularza konsultacji, wniosków i uwag do przedłożonego projektu programu w następujących formach:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@proszowice.pl,

2) przesłania na numer faksu 12 386 15 55,

3) poprzez składanie bezpośrednio lub listownie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

4. W wyznaczonym terminie konsultacji do projektu programu zostały złożone/nie złożono …uwagi.

§ 8. 

Podmioty odpowiedzialne za realizację i opracowanie programu i sposób jego realizacji

1. Burmistrz odpowiada w szczególności w zakresie:

1) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

2) dysponowania środkami na ten cel, w ramach budżetu Gminy,

3) zatwierdzania regulaminów konkursowych,

4) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

5) ustalania składu Komisji Konkursowych,

6) podejmowania decyzji o wyborze ofert i udzieleniu dotacji,

7) upoważniania pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadania.

2. Zastępca Burmistrza odpowiada w szczególności w zakresie:

1) utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,

2) prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

3. Właściwe merytorycznie wydziały Urzędu, MGOPS w Proszowicach, Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom odpowiadają w szczególności w zakresie:

1) bieżących kontaktów z organizacjami,

2) przygotowania projektu programu współpracy,

3) przygotowania regulaminów konkursowych,

4) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego,

5) organizowania prac Komisji konkursowych, opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert,

6) przygotowywania umów o dotacje z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach,

7) kontroli i oceny wykonania całego zadania pod względem merytorycznym i finansowym,

8) zbierania danych do aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzonego na stronie internetowej Urzędu,

4. Wydział Finansowy odpowiada w granicach zleconych im przez Burmistrza zadań w szczególności w zakresie kontroli wydatkowania dotacji pod względem rachunkowym.

5. W imieniu Burmistrza właściwe merytorycznie wydziały Urzędu współpracujące przy realizacji zadania publicznego mogą dokonywać jego kontroli w formie:

1) kontroli bieżącej – przeprowadzanej przy każdorazowym rozliczaniu przekazanej dotacji lub transzy dotacji przez pracownika wydziału merytorycznego oraz Wydziału Finansowego,

2) kontroli realizacji zadania – przeprowadzanej przez pracowników wydziałów merytorycznych w czasie i miejscu jego realizacji,

3) kontroli doraźnej – przeprowadzanej przez pracownika wydziału merytorycznego oraz Wydziału Finansowego na skutek stwierdzonych nieprawidłowości lub na wniosek w siedzibie zleceniobiorcy lub innym uzgodnionym miejscu.

§ 9. 

Sposób oceny realizacji programu

1. Burmistrz Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzonego organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi na zasadach określonych w ustawie.

2. Wskaźnikami efektywności programu będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:

1) liczba otwartych konkursów ofert,

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursów ofert,

3) liczba ofert wybranych w otwartych konkursów ofert,

4) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,

5) liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej,

6) liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w oparciu o środki pozyskane od samorządu,

7) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

3. Oceny realizacji niniejszej uchwały dokonuje Rada na podstawie rocznego sprawozdania Burmistrza, przedłożonego w terminie do 31 maja roku następnego.

§ 10. 

Okres realizacji programu

Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 11. 

Wysokość środków planowanych na realizację programu

Przewidywana kwota na realizację niniejszego programu została określona w Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2021 i wynosi ok. 150 000,00. Podział środków na poszczególne priorytetowe zadania publiczne zostanie określony ostatecznie w ogłoszeniach konkursowych.

§ 12. 

Postanowienia końcowe

1. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy oraz ogłaszania konkursów na zadania nieokreślone w niniejszym programie.

2. Organizacje pozarządowe i inne podmioty, których zadania są wspierane finansowo z budżetu Gminy zobowiązane są do promowania Gminy poprzez:

1) Przekazywanie jak największej liczbie odbiorców informacji o dofinansowaniu zadania ze środków publicznych,

2) Przy zadaniach o charakterze otwartym dla publiczności, poprzez umieszczenie w miejscu widocznym baneru promocyjnego z logo Gminy udostępnianego przez Urząd,

3) Informowanie w wypowiedziach publicznych i przekazywanych komunikatach medialnych informacji o współudziale w realizacji zadania Gminy,

4) Umieszczanie informacji o współudziale finansowym Gminy wraz z zamieszczeniem herbu Gminy na drukach promocyjnych (plakaty, zaproszenia, broszury, foldery itp.) oraz na stronie internetowej dotowanego.

3. Szczegółowych informacji na temat realizacji zasad promocji projektów udzielają właściwe merytorycznie wydziały Urzędu, MGOPS w Proszowicach, Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice
z dnia 11 grudnia 2020 r.
Zalacznik2.pdf

Tomasz Świstak
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI