RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

 
2018-11-09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450),

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2018 – w formie wsparcia- niżej wymienionych zadań publicznych realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego dla mieszkańców
Gminy i Miasta Proszowice.

I. RODZAJE ZADAŃ.

Konkurs obejmuje zadania z zakresu:

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych wspierających aktywność osób niepełnosprawnych w tych dziedzinach.

2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Realizacja projektów służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Gminy.

3. Turystyki i krajoznawstwa - Organizacja dla mieszkańców Gminy imprez turystyczno-krajoznawczych szczególnie promujących najbliższą okolicę.

II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Realizacja zadań nastąpi w okresie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku
z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin zostanie określony w umowie.

2. Zadania winny być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz najwyższą starannością
i obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Proszowice.
3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o finansach publicznych.
Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
4. Warunkami realizacji zadania przez podmioty składające oferty są:
a) realizowanie zadania na rzecz mieszkańców Gminy Proszowice,

b) wykonanie zadania samodzielnie,

c) posiadanie kadry i zaplecza odpowiedniego do realizacji zadania,

d) posiadanie doświadczenia w realizacji określonego zadania,

e) umożliwienie organowi zlecającemu kontroli realizacji zadania,

f) posiadanie szczegółowego programu realizacji zadania,

g) zobowiązanie się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,

h) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem.

 

Przyznana dotacja może być przeznaczona na:
a) koszty osobowe: wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym,

b) koszty administracyjne zadania: zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa w części dotyczącej realizacji zadania – umowa z osobą fizyczną lub prawną,

c) koszty eksploatacyjne lokalu: czynsz, media, gaz, energia, ciepła i zimna woda, ogrzewanie, wywóz śmieci itp.,

d) koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia w tym: usługi poligraficzne, ubezpieczenie uczestników, ochrona imprez, obsługa medyczna, nagłośnienie, wynajem sceny, wynajem obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, wyżywienie i inne,

e) koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania,

f) koszty rzeczowe zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia: drobny sprzęt, stroje, zakup i uzupełnienie drobnego wyposażenia do pomieszczeń o ile zadanie nie może się bez niego odbyć, tylko w uzasadnionych przypadkach opisanych w ofercie,

g) inne, które zostaną wykazane jako niezbędne do wykonania zadania.

5. Środki finansowe przyznane organizacji nie mogą być przeznaczone na:
a) zakup nieruchomości,

b) zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń, środki trwałe (o wartości powyżej 3 500,00 zł brutto),

c) prowadzenie działalności gospodarczej,

d) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych,

e) pokrycie deficytu oraz zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

f) podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) podatku od towarów i usług (VAT),

g) koszty związane z działalnością polityczną lub religijną,

h) kary, mandaty i inne opłaty regulaminowe nałożone na klub, jako kary czy mandaty,

i) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

j) koszty telekomunikacyjne;

k) paliwo.

6. Uzyskanie środków finansowych przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego wyklucza możliwość przyznania z innego tytułu środków z budżetu gminy.
7. Jako koszty kwalifikowane finansowane z dotacji będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione od wskazanej w umowie daty rozpoczęcia realizacji zadania publicznego.

III. WYSOKOŚC ŚRODKÓW PRZENACZONYCH NA REALIZACJĘ W/W ZADAŃ

Zadanie nr 1 - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w 2018 r.-
5 000,00 zł.

W 2017 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju i koszt ich realizacji wyniósł 0,00 zł.

Zadanie nr 2 - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w 2018 r.-
15 000,00 zł.

W 2017 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju i koszt ich realizacji wyniósł 0,00 zł.

Zadanie nr 3 - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w 2018 r.-
10 000,00 zł.

W 2017 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju i koszt ich realizacji wyniósł 0,00zł.

IV. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice zaopiniuje złożone oferty.
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

a) formalne:

- ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- ocena terminowości złożenia oferty,

- ocena, czy cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu,

- ocena, czy osoby, które podpisały ofertę, są upoważnione do działania w imieniu podmiotu składającego ofertę.

Na etapie oceny formalnej odrzucone zostaną oferty;

- złożone po terminie określonym w ogłoszeniu,

- złożone na niewłaściwym formularzu,

- złożone przez podmiot nieuprawniony,

- w których cele statutowe oferenta nie są spójne z założonymi zadaniami.

Dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia/skorygowania ofert pod względem formalnym w zakresie:

- braku określenia tytułu zadania publicznego,

- braku wymaganych załączników lub potwierdzenia kserokopii za zgodność z oryginałem,

- braku podpisów osób upoważnionych,

- braku wymaganych pieczęci,

W przypadku w/w uchybień oferent zostanie zostanie wezwany do niezwłocznego ich uzupełnienia telefonicznie lub mailowo. Brak dokonania uzupełnień we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

b) merytoryczne:

Do oceny merytorycznej zakwalifikowane będą oferty, które zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o nw. kryteria:

- ocena atrakcyjności oferty (jej przydatność, zbieżność z zadaniami gminy, korzyści dla mieszkańców gminy Proszowice, ilość odbiorców projektu spośród mieszkańców gminy Proszowice) 0-10 pkt.,

- ocena finansowa oferty (koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych ofertą, zakres finansowania zadania z innych źródeł) 0-10 pkt.,

- ocena możliwości organizacyjnych oferenta (posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, doświadczenie w realizacji podobnych zadań) 0-5 pkt.,

- udział innych środków finansowych 0-5 pkt.

Maksymalna liczba punktów – 30.

V.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1. Zasady przyznawania dotacji na realizacje w/w zadań określają przepisy:

  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450),

  • uchwała Nr XLVIII/387/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Proszowice
    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok,

  • zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 8 listopada 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Proszowice.

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej zadaniem konkursowym i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy
i Miasta Proszowice.
Dwa lub więcej podmiotów wymienionych w ust.1 mogą złożyć ofertę wspólną. Do oferty wspólnej stosuje się przepisy określone w art.14 ust 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów realizacji zadania. Przez wkład własny rozumie się wkład finansowy i/lub osobowy.

W przypadku wnoszenia na rzecz projektu wkładu osobowego ( nieodpłatna praca członków stowarzyszenia i wolontariuszy), ustalona zostaje wartość tej pracy;

- w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na nie
więcej niż 15,00 zł,
- w przypadku prac ekspert ów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na nie
więcej niż 50,00 zł.

Wymagane jest przestrzeganie wskazanych wycen.

4. Oferta musi być wypełniona w sposób kompletny i czytelny. Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłoszonego przez niego projektu- należy to zaznaczyć wpisując np. „ nie dotyczy”, w przypadku (*) postąpić wg instrukcji (niepotrzebne skreślić).

5. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się ofertę, która uzyska powyżej 60% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania dotacji na wsparcie realizację zadania otrzymają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy Proszowice.
W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania w stosunku do złożonej oferty.

Podmiot, któremu zostanie udzielone wsparcie finansowe zobowiązany będzie do korekty kosztorysu w przypadku zaakceptowania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, ewentualnie także korekty harmonogramu oraz opisu poszczególnych zadań.

6. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice.
Od rozstrzygnięcia Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice w sprawie udzielania dotacji nie przysługuje tryb odwoławczy.

7. Wymagane załączniki:

  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ( dotyczy to tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym),

  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z upoważnienia do działania w imieniu oferenta(-ów). Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym lub prawnym, niezależnie od tego kiedy był wydany.

  • oświadczenie o posiadanym przez oferenta numerze konta bankowego.

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez wszystkie osoby reprezentujące podmiot.

Każdy z podmiotów składa jeden komplet powyższych załączników bez względu na ilość składanych ofert.

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Oferta na realizację zadania z zakresu …” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Miasta Proszowice – parter - ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice,
w terminie do 30 listopada 2018 roku. Decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu.
Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300) oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej Gminy i Miasta Proszowice lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300)

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300)

3. Informacje na temat otwartego konkursu ofert uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Proszowice, pokój 57– I piętro, tel. 12 386 21 83, 386 10 05 wew. 157.

Załączniki:

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI