RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenia o pracę

 
2021-12-13

Ogłoszenie – praca na zastępstwo

Herb Gminy Proszowice

Ogłoszenie - praca na zastępstwo

Na podstawie art. 16 ust. 1 drugie zdanie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) w związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora w Referacie Mienia i Planowania Przestrzennego Wydziału Infrastruktury, Planowania i Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika proszone są o składanie swoich aplikacji do Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, w terminie do 17 grudnia 2021 r. do godziny 12:00.

W ramach informacji przedstawiamy opis stanowiska i zakres wykonywanych zadań:

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): 

Urząd Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

2. Określenie stanowiska pracy:

Inspektor w Referacie Mienia i Planowania Przestrzennego.

3. Forma zatrudnienia:

a) Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia od dnia 20 grudnia 2021 r.

b) Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo).

c) Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa: zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.

4. Wymagania niezbędne:

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku: geodezja.

c) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

d) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa karnoskarbowe.

e) Wymagany staż pracy min. 1 rok w administracji publicznej.

f) Nieposzlakowana opinia.

g) Umiejętność obsługi komputera (programy Word, Excel).

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora w Referacie Mienia i Planowania Przestrzennego.

a) Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego.

b) Współpraca przy prowadzeniu postępowań dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

c) Współpraca przy opracowaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej sporządzania miejscowych planów gospodarowania przestrzennego.

d) Wydawanie informacji ze studium zagospodarowania i kierunków rozwoju oraz informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

e) Prowadzeniu spraw wynikających z Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami - podziały nieruchomości.

f) Prowadzenie rejestru oraz udostępnianie aktów własności ziemi.

g) Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw o rozgraniczenie.

h) Udział w komisjach przetargowych dotyczących nieruchomości.

i) Dokształcanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy, uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach.

j) Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych procedur związanych z bezpieczeństwem informacji.

6. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny.

b) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - załącznik nr 1.

c) Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - załącznik nr 2.

d) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik nr 2.

e) Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii - załącznik nr 2.

f) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3.

Dodatkowe informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 12/ 386-10-05 wew. 152.

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Proszowice reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Pan Damian Król, tel. 12 385 12 23, e-mail: iodo@proszowice.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji nie dłuższy niż 3 miesiące a następnie poddane zniszczeniu,

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne - wyłącznie na potrzeby rekrutacji,

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Załączniki:
Wprowadził: Dominik Ochęduszko
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI