RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Gmina i Miasto > Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

 
2021-03-08

Informacja o wynikach konsultacji społecznych, których przedmiotem były projekty statutów wszystkich sołectw Gminy Proszowice wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Proszowice

 Herb Gminy

Informacja o wynikach konsultacji społecznych, których przedmiotem były projekty statutów wszystkich sołectw Gminy Proszowice wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Proszowice.

1. Przedmiot konsultacji:

Konsultacjom poddane zostały projekty statutów wszystkich sołectw Gminy Proszowice wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Proszowice.

2. Celem konsultacji:

Celem konsultacji było zebranie zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii pełnoletnich mieszkańców gminy Proszowice, posiadających czynne prawo wyborcze, na temat proponowanych statutów.

3. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w dniach od dnia 12 do dnia 28 lutego 2021 r.

4. Przebieg konsultacji:

1. Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały zawierającym poszczególne statuty sołectw gminy Proszowice wraz z formularzem konsultacyjnym zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na stronie internetowej Gminy Proszowice www.proszowice.pl, w zakładce Konsultacje społeczne,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Proszowice,

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Proszowice.

2. Ponadto projekty statutów wraz z pozostałymi dokumentami udostępnione zostały do publicznego wglądu w siedzibie Urzędy Gminy i Miasta Proszowice w godzinach pracy Urzędu poniedziałek-piątek 7.30-15.30 oraz u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach.

5. Forma konsultacji:

Zgłoszenia, uwagi, wnioski i opinie mieszkańcy mogli składać pisemnie, na formularzu konsultacyjnym a następnie przekazać w formie elektronicznej lub tradycyjnej poprzez:

1) przesłanie skanu formularza konsultacyjnego na adres um@proszowice.pl podając temat wiadomości „Konsultacje Statut Sołectwa”,

2) złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72, w godzinach pracy Urzędu - poniedziałek-piątek 7.30-15.30,

3) przesłanie drogą pocztową na adres Urząd Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

6. Wyniki konsultacji:

W trakcie trwania konsultacji zgłoszono następujące uwagi, opinie i wnioski co do treści przedłożonego do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Proszowice:

1. Pani R.M. Szklana, w dniu 26.02.2021 r. złożyła wniosek do § 32 pkt. 1 statutu o dodanie, „że sołectwu powierza się zarządzanie oraz korzystanie z działki nr 37 o pow. 0,4312 ha „Kamieniec”.”
Uzasadnienie: ponieważ na mocy dotychczasowych regulacji statutowych sołectwo Szklana zarządzało i korzystało z tzw. „Kamieńca”.

2. Pani R.M. Szklana, w dniu 26.02.2021 r. złożyła  wniosek do § 3 pkt. 2 i pkt.3 statutu o dokonanie korekty granicy sołectwa Szklana i Łaganów, celem uwzględnienia domostwa wnioskodawcy w obrębie ewidencyjnym wsi Szklana.

3. Pani J.K Łaganów, w dniu 26.02.2021 r. złożyła  wniosek do § 3 pkt. 2 i pkt.3 statutu o wprowadzenie takich rozwiązań organizacyjnych, które umożliwiałyby mieszkańcom tej części wsi Łaganów, która jest zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej 776, na bycie częścią sołectwa Szklana.
Uzasadnienie: pomimo sztucznego przypisania do obrębu ewidencyjnego wsi Łaganów. Brak jest bowiem jakiejkolwiek naturalnej integracji „Łaganówka” z pozostałą częścią wsi Łaganów a mieszkańcy „Łaganówka” aktywnie uczestniczą w życiu społecznym wsi Szklana i dzielą z nią wspólne problemy i zadania.

4. Pan A.K Klimontów/Szreniawa, w dniu 28.02.2021 r. złożył wniosek do § 12 ust.1 statutu o zmianę przesłanki odwołania sołtysa i członka rady sołeckiej, w szczególności przesłanki „nie wykonywania swoich obowiązków ” ponieważ jest zbyt ogólnikowe”.
Uzasadnienie: tak sformułowane przesłanki dają podstawę do próby odwołania sołtysa i rady sołeckiej w praktycznie każdej sytuacji i przesłanka wymaga chociażby doprecyzowania przez sformułowanie „rażące nie wykonywanie swoich obowiązków”.

5. Pan A.K. Klimontów/Szreniawa, w dniu 28.02.2021 r. złożył wniosek do § 12 ust.2 statutu o podwyższenie progu wniesienia wniosku o odwołanie sołtysa i członka rady sołeckiej ponieważ 15% mieszkańców sołectwa to zbyt niski próg na wniesienie wniosku o odwołanie sołtysa i członka rady sołeckiej,
Uzasadnienie: ustawa o samorządzie gminnym przyjmuje próg ¼ składu np. przy odwołaniu wójta (art.28) czy przewodniczącego rady gminy (art.19) a za wyborem sołtysa zgodnie z §11 ust.2 statutu musi opowiedzieć się połowa głosujących.

6. Pan A.K. Klimontów/Szreniawa, w dniu 28.02.2021 r. złożył wniosek do § 20 ust.3 statutu o wprowadzenie obowiązku uczestnictwa w zebraniach wiejskich przez burmistrza lub jego zastępcę lub sekretarza gminy lub pracownika na stanowisku kierownika wydziału, poprzez zastąpienie sformułowania „ może brać udział” sformułowaniem „jest zobowiązany wziąć udział”.
Uzasadnienie: sprawy sołectwa, jednostki pomocniczej gminy, są istotne dla jednostki zasadniczej- gminy. Z tego względu w zebraniach wiejskich powinien obligatoryjnie brać udział reprezentant gminy.

7. Pan A.K. Klimontów/Szreniawa, w dniu 28.02.2021 r. wniósł uwagę do § 26 ust.2 statutu o braku powiązań zadań sołtysa ze zobowiązaniem gminy o przeznaczenie środków na te cele, wnioskuje o wyposażenie sołtysów w ubezpieczenie OC, NNW w czasie wykonywania zadań publiczno-prawnych.
Uzasadnienie: wykonywanie zadań wskazanych w tym fragmencie statutu powoduje powstawanie kosztów po stronie sołtysa w postaci np. kosztów paliwa, telefonu, materiałów biurowych, papieru, ksero, środków ochrony osobistej w okresie pandemii w czasie wykonywania czynności służbowych. Skoro sołtys ma wykonywać zadania publiczno-prawne, to gmina powinna przeznaczyć na ten cel środki finansowe.

8. Pan A.K. Klimontów/Szreniawa, w dniu 28.02.2021 r. wniósł uwagę do § 31 statutu - brak powiązania zadań sołectwa ze zobowiązaniem gminy o przeznaczenie środków na te cele.
Uzasadnienie: wykonywanie zadań wskazanych w tym fragmencie statutu powoduje powstawanie kosztów po stronie sołectwa na. Najmu pomieszczenia n zebranie wiejskie. Skoro sołectwo ma wykonywać zadania publicznoprawne, to gmina powinna przeznaczyć na te cele środki finansowe.

9. Pan A.K. Klimontów/Szreniawa, w dniu 28.02.2021 r. złożył uwagę do § 32 ust.4 -6lit. d-  zbędna litera „d”.
Uzasadnienie: litera „d” wprowadza niepotrzebny podział zadania.

10. Pan A.K. Klimontów/Szreniawa, w dniu 28.02.2021 r. złożył wniosek do § 34 ust.4-6 o zmianę zbyt ogólnego zapisu dotyczącego zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań sołectwa, nie uwzględniający kwestii waloryzacji.
Uzasadnienie: z zapisów nie wynika, czy gmina jest zobowiązana do wyodrębnienia funduszu sołeckiego, w jakim terminie powinna podjąć uchwałę, czy i kiedy jest zobowiązana do podjęcia uchwały dotyczącej środków nie objętych funduszem sołeckim. Ponadto diety sołtysów oraz koszty ich podróży służbowej nie są waloryzowane od kilku lat, mimo deklaracji organu wykonawczego.

11. Pan A.K. Klimontów/Szreniawa, w dniu 28.02.2021 r. złożył wniosek do § 34 ust.7 statutu o doprecyzowanie zapisu o odpowiedzialności za gospodarkę finansową sołectwa przez sołtysa i radę sołecką.
Uzasadnienie: faktury sołectwa podpisuje sołtys oraz dwóch członków rady sołeckiej. W związku z tym zasadne jest dodanie do zapisu także rady sołeckiej.

12. Pan A.K. Klimontów/Szreniawa, w dniu 28.02.2021 r. złożył wniosek o dodanie po § 35 statutu § 35 A w brzmieniu „W celu umożliwienia organom sołectwa wywiązywanie się z powierzonych zadań, gmina jest zobowiązana do:

1) udzielania sołtysowi informacji o sprawach dotyczących sołectwa, w szczególności dot. niebezpieczeństw, skażeń terenu sołectwa,

2) umożliwienie sołtysowi uczestnictwa w posiedzeniach komisji merytorycznych rady gminy, w tym w posiedzeniach komisji budżetowej,

3) konsultowanie z sołtysem przydzielania środków finansowych sołectwu, konsultowania ustalenia budżetu gminy i sposobu jego wykonania na terenie danego sołectwa, a także konsultowania inwestycji gminnych na terenie sołectwa.”

13. Pan A.K. Klimontów/Szreniawa, w dniu 28.02.2021 r. złożył uwagę do terminu konsultacji – wnioskując o wydłużenie terminu konsultacji społecznych z uwagi na stan epidemii. Według wnioskującego prowadzenie konsultacji społecznych w tradycyjnej formie w czasie epidemii jest niewystarczające. Włączenie społeczności do konsultacji stwarza sytuację sprzeczną z reżimem sanitarnym, obowiązującym w kraju, w tym i z zakazem zgromadzeń powyżej 5 osób. Wywieszenie projektu statutu na stronie internetowej gminy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie nie spełnia wymogu prawdziwych konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy mają możliwość omówienia zapisów, wyrażenia swoich wątpliwości.

5. Ogłoszenie Informacji o wynikach konsultacji społecznych:

1. Informacja niniejsza zostanie zamieszczona:

1) na stronie internetowej Gminy Proszowice www.proszowice.pl, w zakładce Konsultacje społeczne,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Proszowice w zakładce Konsultacje społeczne,

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Proszowice,

4) w prasie lokalnej, oraz przedstawiona Radzie Miejskiej w Proszowicach, na najbliższej sesji, przypadającej po terminie zakończenia konsultacji.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
Grzegorz Cichy

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI