RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenia o pracę

 
2021-12-16

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor MGOPS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W GMINNEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ
– DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 7 pkt 1, art. 11 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm. ), art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268) ogłasza konkurs na stanowisko pracy w gminnej jednostce organizacyjnej Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach

I.  Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, 32-100 Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

II.  Określenie stanowiska: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach.

III.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem kierownika jednostki organizacyjnej:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

Kandydatem może być osoba, która:

a. posiada obywatelstwo polskie,

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

d. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

f. posiada co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

g. posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

h. posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268).

2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość przepisów prawnych m.in. z zakresu:
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalania i wypłat zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Karty Dużej Rodziny, ustawy o samorządzie gminnym; ustawy o pracownikach samorządowych, prawa pracy, ochrony danych osobowych, finansów publicznych, zamówień publicznych, pomocy kombatantom, ochrony zdrowia,

b. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,

c. zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,

d. odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, systematyczność, komunikatywność, rzetelność, zdolność podejmowania decyzji,

e. wysoka kultura osobista,

f. wysoka odporność na stres,

g. posiadanie prawa jazdy kategorii B,

h. sprawna obsługa komputera i oprogramowania  biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), poczta elektroniczna, ePUAP, IntraDok.

powinny być podpisane odręcznie przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na każdym dokumencie.

9. W przypadku dokumentów składanych w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawie o dowodach osobistych oraz ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

IV.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

2. wymiar czasu pracy: 1 etat,

3. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

4. planowany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2022 r.

5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

V.  Zakres zadań:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należeć będzie w szczególności:

a. kierowanie działalnością i reprezentowanie na zewnątrz ośrodka,

b. planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników ośrodka,

c. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczonych usług,

d. realizacja celów i zadań zgodnie ze Statutem ośrodka oraz przepisami w tym zakresie,

e. prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalania i wypłat zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Karty Dużej Rodziny,

f. przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy,

g. składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb,

h. dysponowanie środkami finansowymi ośrodka określonymi w planie finansowym, przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

i. gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych pracowników ośrodka,

j. wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników,

k. zarządzanie majątkiem ośrodka, zarówno ruchomym jak i nieruchomym i właściwe jego zabezpieczenie,

l. terminowe przeprowadzanie i rozliczenie inwentaryzacji majątku,

m. organizacja obsługi i działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej,

n. wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

o. prowadzenie dokumentacji przewidzianej odrębnymi przepisami oraz wytycznymi.

VI.  Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie - załącznik nr 1,

2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych  - załącznik nr 2,

3. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  – załącznik nr 2,

4. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii – załącznik nr 2,

5. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3,

6. oświadczenie o braku zakazu dysponowania środkami publicznymi – załącznik nr 4,

7. w przypadku osób ze szczególnymi potrzebami, należy zgłosić potrzebę:

a) skorzystania z własnych urządzeń lub rozwiązań wspomagających pracę,

b) dostosowania materiałów używanych podczas naboru,

c) zwiększenia czasu dla poszczególnych etapów podczas przeprowadzanego naboru.

8. W przypadku dokumentów składanych w formie papierowej dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane odręcznie przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na każdym dokumencie.

9. W przypadku dokumentów składanych w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawie o dowodach osobistych oraz ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

VII.  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć:

1) w formie tradycyjnej w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach”:

a. w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice albo

b. przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice,

2) albo w formie elektronicznej w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawie o dowodach osobistych oraz ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej:

a. na adres e-mail rekrutacja@proszowice.pl       albo

b. na elektroniczną skrzynkę ePUAP: /1214053/skrytka,

2. Termin składania ofert upływa dnia 3 stycznia 2022 r. o godz. 10.00

3. Za termin złożenia dokumentów, uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

4. Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż określona w ust. 1 albo wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta Proszowice po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane i po zakończeniu naboru będą podlegały zwrotowi.

5. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie 3 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice w pokoju 54, I piętro.

VIII.  Sprawdzenie wiedzy i umiejętności

1. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie umieszczona

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Proszowice,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Proszowice,

c) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach,

d) na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach.

2. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności określonych w wymaganiach określonych w ogłoszeniu o naborze będzie przeprowadzone w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego w formie dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz w formie rozmowy kwalifikacyjnej, do której zostaną zaproszeni kandydaci, którzy w teście kwalifikacyjnym uzyskają ustaloną minimalną liczbę punktów.

3. Test odbędzie się w dniu 05.01.2022 r. o godz. 09.00 następnie Rozmowa z kandydatami którzy w teście kwalifikacyjnym uzyskają minimalną liczbę punktów odbędzie się w dniu 10.01.2022 r. od godz. 09.00.

4. Dodatkowych informacji w zakresie naboru udziela Zastępca Burmistrza - Zbigniew Nowak tel. 12 386 10 05, 12 386 10 20 w. 561.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

Grzegorz Cichy


 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Kwestionariusz

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenia

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie RODO

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI