RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

 
2016-12-15

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

 

§ 1.

Na podstawie art. 11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 1817) oraz uchwały Nr XXXII/243/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Proszowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice ogłasza konkurs z zakresu pomocy społecznej:

UDZIELENIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA,,POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

I. CEL I RODZAJ ZADANIA

§ 1. 

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice organizacjom pozarządowym oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania publicznego pn. „Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” od 10.01.2017 r.do  2017 roku.

2. Opis i warunki realizacji zadania:

1) Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia  10 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.;

2) Przygotowanie, wydawanie i dostarczanie gorących posiłków średnio dla 104 uczniów i dzieci przedszkolnych  dziennie;

3) Wydawanie gorących posiłków przygotowanych na miejscu lub dowożonych zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi;

4) Prognozowana dzienna ilość posiłków dla poszczególnych Szkół wynosi:

- Niepubliczne placówki w Koczanowie ( Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)  – 6  (obiad – jedno danie gorące);

- Szkoła Podstawowa w Szczytnikach – 11 (obiad – jedno danie gorące);

- Szkoła Podstawowa w Żębocinie-16  (obiad – jedno danie gorące);

- Szkoła Podstawowa w Proszowicach -30 (obiad – jedno danie gorące);

- Gimnazjum w  Proszowicach – 10 (obiad – jedno danie gorące);

- Zespół Szkół w Klimontowie – 13(obiad – jedno danie gorące);

- Zespół Szkół w Kościelcu – 18(obiad – jedno danie gorące).

5) Obiad:

- zupa + pieczywo (2 x w tygodniu), jedna porcja zupy musi posiadać objętość min. 200 ml;

- drugie danie + kompot lub napój (2 x w tygodniu), jedna porcja drugiego dania musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 400 gramów, w tym mięso 100 gramów i surówka 100 gramów, oraz ziemniaki, ryż, kasza lub makaron;

- danie barowe + kompot lub napój ( 1 x w tygodniu), danie to mogą stanowić pierogi, naleśniki gołąbki lub krokiety, jedna porcja musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 200 gramów;

- kompot lub napój musi stanowić nie mniej niż 200 ml.

6) Warunki dodatkowe:

- posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz dobrej praktyki produkcyjnej;

- wydawanie posiłków powinno odbywać się w pomieszczeniach higienicznych, spełniających warunki sanitarno-epidemiologiczne;

- personel świadczący usługi musi spełniać warunki stawiane przy prowadzeniu zbiorowego żywienia,;

- wywieszanie w widocznym miejscu aktualnego, tygodniowego jadłospisu;

- współpraca z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Proszowicach,

- posiłki wydawane na podstawie wykazu osób uprawnionych potwierdzonego przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej;

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany ilości wydawanych posiłków w zależności od potrzeb;

- kontrolę jakości wydawanych posiłków oraz ich zgodności z jadłospisem prowadzić będzie w imieniu Zleceniodawcy upoważnieni  pracownicy MGOPS w Proszowicach.

ROZDZIAŁ II

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

§ 2. 

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w §1 nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

2. Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice przeznacza na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 środki finansowe w kwocie 120.000,00  zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

3. Organ ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

4. Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana Podmiotowi na warunkach określonych w umowie dotyczącej realizacji zadania gminy Proszowice z zakresu pomocy społecznej w formie: udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” od 10 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

5. Burmistrz Gminy po dokonaniu wyboru oferty zawrze umowę z wybranym Podmiotem do dnia 31 stycznia 2017 r.

6. Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania nastąpi na postawie zawartej umowy.

7. Przyznana dotacja nie może być wykorzystywana na inne cele, niż wymienione §1.

ROZDZIAŁ III

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

§ 3. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 1817), prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, których działalność statutowa jest związana z tematem zlecanego zadania.

§ 4. 

Do konkursu mogą być składane oferty na zadanie, którego realizacja przewidziana jest od 10 stycznia.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 5. 

1. Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa.

2. Wzór umowy został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

ROZDZIAŁ IV

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERTY

§ 6. 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w § 1 niniejszego regulaminu), w  terminie do  05 stycznia 2017 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72.

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz.1300)

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym  mowa w ust. 1 oraz oferty kompletne.

4. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

§ 7. 

Przyznana dotacja nie może być wykorzystywana na inne cele, niż wymienione w §1.

ROZDZIAŁ V

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

§ 8. 

1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza  Gminy i Miasta Proszowice.

2. Jedynym kryterium wyboru będzie najniższa cena jednostkowa posiłku.

3. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice.

4. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 09. stycznia 2016 r.

5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.

6. Dla decyzji w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

ROZDZIAŁ VI

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ  PROSZOWICE  W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W LATACH POPRZEDNICH ZADANIACH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI DOTACJI.

§ 9. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju wyniosła:

w roku 2015 -0

w roku 2016 -0

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

§ 10. 

Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy zobowiązany jest do:

1. Zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  19.08.2016 r. poz.1300)

2. Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

3. Prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizacje umowy.

4. Sporządzenia i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie

5. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z  19.08.2016 r. poz.1300).

§ 11. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zlecając  zadanie publiczne  ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania obejmujące w szczególności:

1) stan realizacji zadania

2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania

3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych  otrzymanych na realizację zadania

4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach  prawa i w postanowieniach umowy.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Małgorzata Gołębiowska, tel. 123862212.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice


Grzegorz Cichy

 


 

Zarządzenie i załączniki 

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI