RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Rada Miejska > Aktualności RM

Aktualności RM

 
2018-08-23

Protokół nr LIV/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach

 Protokół nr LIV/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach

Protokół nr LIV/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach,

która odbyła się w dniu 28 czerwca 2018 roku

w godz. 900 – 1600

w sali nr 8 budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice

BRP.002.6.2018

Ad. 1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.

LIV Sesję Rady Miejskiej w Proszowicachotworzył i obradom przewodniczył Pan Krzysztof Wojtusik Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach, który powitał przybyłych na posiedzenie:

- Pana Samuela Blumenfelda - Zasłużonego dla Gminy i Miasta Proszowice;

- Syna Samuela Pana - nauczyciela historii z Bat Jam;

- Wnuka Samuela Blumenfelda;

- Panią Billie Laniado Chairperson Nest Generations to Holocaust and Heroism (Przewodniczącą Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Holokaustu w Izraelu).

- Pana Hieronima Cęckiewicza, znanego i uznanego artystę malarza i rzeźbiarza pochodzącego
z Proszowic;

- Panią Chrzanowską;

- Panią Bożenę Kłos nauczycielkę historii ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach pod opieką której uczniowie uczestniczyli w Forum dialogu polsko-żydowskiego w Warszawie;

- Panią Sabinę Kowalską;

- Pana Wiesława Palucha;

- Pana Jana Makowskiego poprzedniego Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice;

- Pana Marcina Kowalika siostrzeńca Pana Samuela Blumenfelda;

- Pana Grzegorza Cichego – Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice

- Panią Iwonę Latowską – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice;

- Panią Anetę Lipowiecką, Skarbnika Gminy i Miasta Proszowice,

- Panią Magdalenę Koperczak- Bastę, Sekretarz Gminy i Miasta Proszowice,

- Pana Zbigniewa Kotlarza Kierownika Wydziału Infrastruktury, Planowania i Inwestycji.

- Radnych Rady Miejskiej w Proszowicach,

- Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Proszowice,

- Oraz wszystkich uczestniczących w obradach.

 

Poinformował, że obrady sesji są nagrywane, a nagranie posłuży do sporządzenia protokołu.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na ustawowy stan 15-tu radnych, obecnych na sesji jest 15 – tu, czyli jest kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Proszowice

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista osób uczestniczących w obradach sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przystępujemy do następnego punktu.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.

W punkcie tym Pan Przewodniczący Rady przypomniał, że porządek otrzymali wszyscy w zawiadomieniu (treść stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował, aby na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice wnieść do porządku obrad projekty uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Uwag do w/w wniosku nie zgłoszono.

W wyniku głosowania, w którym udział brało 15 radnych przegłosowano zmianę do porządku obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach jednogłośnie 15 głosami „za” bez głosów „przeciwnych”
i bez głosów „wstrzymujących się”.   

Więcej uwag i propozycji do porządku nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady odczytał
i poddał pod głosowanie porządek obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach z wprowadzonymi zmianami, który przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
  2. Przyjęcie porządku obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
  3. Przyjęcie protokołu z LII i LIII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
  4. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Proszowice”.
  5. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
  6. Interpelacje i wnioski radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za rok 2017;

b)   absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za rok 2017;

c)   ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice;

d)   wystąpienia do Wojewody Małopolskiego o zajęcie stanowiska w ramach pełnionego nadzoru prawnego;

e)   nabycia na rzecz Gminy Proszowice działki nr ew 133/6 położonej w Przezwodach;

f)    wydzierżawienia na dalszy okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice;

g)   ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Proszowice;

h)   przystąpienia Gminy Proszowice - do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

i)     rozpatrzenia petycji osoby prawnej;

j)     rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice;

k)  przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Punkt 1 i 2 porządku obrad uznaje za zrealizowany.

Przystąpiono do realizacji Punktu 3. Przyjęcie protokołu z LII i LIII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.

Przewodniczący Rady zawnioskował o przyjęcie protokołu z LII i LIII Sesji bez czytania. Poinformował,
że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było się z nim zapoznać, znajdą się również
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Miejska w Proszowicach 15 głosami „za” przyjęła wnioski.
Protokół LII i LIII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach zostały przyjęty bez czytania.

Przystąpiono do następnego punktu z porządku obrad.

Ad. 4. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Proszowice”.

Pan Grzegorz Cichy Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice odczytał zwięzłą notę o uhonorowanym.

Wręczono Panu Samuelowi Blumenfeldowi statuetki i tytuły Zasłużony dla Gminy i Miasta Proszowice.

Uhonorowany podziękował za nadanie tytułu kierując kilka słów do zebranych.

Głos zabrała również Pani Billie Laniado Chairperson Nest Generations to Holocaust and Heroism (Przewodniczącą Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Holokaustu w Izraelu), której wręczono kwiaty.

Następnie w tym punkcie Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił postać Pana Hieronima Cęckiewicza znanego malarza, grafika i konserwatora dzieł sztuki. Chodź od lat mieszka za granicą, nigdy nie przestał czuć się proszowianiniem, gdyż w Proszowicach ukończył ośmioklasową szkołę Podstawową.

Na koniec głos zabrał przedstawiciel gminy żydowskiej w Krakowie.

Na tym zakończono uroczystą część sesji.

 

Nastąpiła 10 minutowa przerwa.

Po przerwie obecnych 12 radnych.

Przystąpiono do następnego punktu z porządku obrad.

Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice – Grzegorz Cichy.

Przystąpiono do następnego punktu z porządku obrad.

Ad. 6. Interpelacje i wnioski radnych.

W dyskusji wzięli udział:

- Radny Marian Stanek odczytała interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym – treść stanowi załącznik do protokołu.

- Radny Mateusz Gajda odczytała interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym – treść stanowi załącznik do protokołu.

Następnie.

- Radny Mateusz Gajda złożył interpelację – treść stanowi załącznik do protokołu.

- Radny Krzysztof Nowak złożył interpelację – treść stanowi załącznik do protokołu.

 

Przystąpiono do następnego punktu z porządku obrad.

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za rok 2017;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Aneta Lipowiecka Skarbnik Gminy Proszowice- treść stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Proszowicach i został zaopiniowany pozytywnie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za uchwałą głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

Rada Miejska w Proszowicach podjęła:

Uchwałę nr LIV/440/2018

Rady Miejskiej w Proszowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za rok 2017;

Przystąpiono do podjęcia następnego projektu uchwały.

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za rok 2017;

Głos zabrał Pan Dariusz Duchnowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Proszowicach. powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega ocenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna będąca organem pomocniczym rady miejskiej w sprawie wypracowania stanowiska w sprawie absolutorium obradowała dwukrotnie na posiedzeniu w dniu 11.06.2018 i 14.06.2018 r. Po zapoznaniu się i analizie: sprawozdania finansowego za rok 2017, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i miasta Proszowice za rok 2017, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na dzień 31 grudnia 2017 r., informacji o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Proszowice za rok 2017 (Opinia RIO j/w) a także po zapoznaniu się z ustnymi wyjaśnieniami Skarbnika Gminy na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w działach klasyfikacji budżetowej, co do wielkości wykonanych kwot i przyczyn ich niewykonania w niektórych działach za 2017 rok, i ustnymi wyjaśnieniami Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice Komisja Rewizyjna postanowiła na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Proszowicach w dniu 11 czerwca 2018 r. po uprzednim głosowaniu postanowiła wyrazić negatywną opinię do wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za 2017 rok i wystąpić do Rady Miejskiej w Proszowicach z wnioskiem o nieudzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za rok 2017. Następnie wniosek komisji wraz ze stanowiskiem została wysłany do RIO w Krakowie w celu zaopiniowania. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 25.06.2018 przesłała uchwałę składu orzekającego, który zaopiniował pozytywnie przedłożony wniosek.
W opinii czytamy, że Komisja rewizyjna w sposób jasny i czytelny przedstawiła argumenty przemawiające – zdaniem komisji – za negatywną oceną wykonania budżetu – treść opinii stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uwagi – stanowisko komisji do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za rok 2017 – treść stanowi załącznik do protokołu.

Kolejno głos zabrał Pan Grzegorz Cichy Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice. Wygłosił bardzo długą przemowę. Przypominał punkt po punkcie, co gmina zrobiła 2017 roku. Wspomniał o wzroście wartości majątku mienia gminnego, złożonych wnioskach i pozyskanych dotacjach, nagrodach, które gmina otrzymała, dotacjach na remont dróg,

Przedstawił informację o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Proszowice za rok 2017 a w szczególności omówiła zał. nr 3 – treść stanowi załącznik do protokołu.

Mówił o tym, że gmina ma udziały w 9 spółkach a w tym dwie spółki zostały utworzone w obecnej kadencji. Na początku roku 2017 wartość we wszystkich spółkach to 5.952.850,00 zł a na koniec roku dzięki zwiększonym udziałom i rozsądnej polityce i potrzebą które wynikały wartość na koniec roku to 7.000.052,00 zł., czyli wartość mienia komunalnego powiększyła się. W roku 2017 powiększono mienie gminy o 2h 521m o wartość 78.916,00 zł. Także wartość mienia gminne w 2017 roku wzrosła, czyli powód do zadowolenia i do tego, że nasza gospodarka jest prowadzona w sposób rozsądny, racjonalny. Poszerzamy majątek gminy a nie uszczuplamy.

Na koniec swojej wypowiedzi apelował do wszystkich radnych, aby wywarzyli swoją ocenę. Aby położyli na jednej szali osiągnięcia, dotacje, programy, drogi, remonty, dokumenty, które zostały przygotowane, aby w 2018 wykonywać kolejne remonty a na drugiej szali drobiazgi które się przytrafiły. To nie są zaniechania tylko przesunięcia w czasie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jesteśmy po przetargu i trzeba było 300 tys. zł. a nie 150 tys. zł, jak było zaplanowane. Została podpisana umowa.

Wodociąg na ul. Krakowskiej – zaplanowane 200 tys. zł. a wartość pierwszego kosztorysu, aby zapewnić wszystkie potrzeby mieszkańców to 800 tys. zł. Burmistrz nie ukrywał, że podjął ryzyko, aby podpisać umowę z firmą która wykonuje wodociąg wiedząc że mogą być problemy. Wodociąg na krakowskiej robi się, więc nie jest to zaniechanie tylko przesunięcie w czasie. Cały czas pracujemy. Kolejne przesunięcie w czasie to termomodernizacji szkoły w Żębocinie. Wykonanie tej inwestycji nie zależało tylko od Burmistrza, Kierownika Inwestycji czy Skarbnika Gminy ale jest to program dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poprzez Związek Międzygminny ds. gazociągu. Nie tylko nasz projekt został przesunięty na 2018 rok tylko wszystkie, z innych gmin też.

Nie wykonanie obligacji i nie wykupienie obligacji od firmy Tarel. Burmistrz stwierdził, że gdyby firma Tarel chciała sprzedać udziały za 1,4 mln. zł. kupilibyśmy w grudniu 2017, mamy na to dokumenty. Byliśmy gotowi na taką transakcję, ale firma odp., że nie są zainteresowani.

Stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium jest w jego ocenie niesprawiedliwy. Wie, że dwóch radnych – Członków Komisji Rewizyjnej było za udzieleniem absolutorium i zadecydował głos Przewodniczącego komisji. Natomiast dziś stojąc przez Radnymi i patrząc im w oczy z podniesionym czołem powiedział, że przeprasza, jeśli nie wszystkie prośby radnych czy postulaty nie zostały wykonane ale są robione teraz. Podziękował za współpracę w 2017 roku, gdyż było dużo pracy. Prosił, aby Radni głosowani przeciw uchwale o nieudzieleniu absolutorium, czyli ocenili pozytywnie pracę wszystkich urzędników.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach po wypowiedzi Burmistrza zaznaczył, że ocena wykonania budżetu należy do rady, co nie czyni sprawy tak prostej.

Radny Mateusz Gajda – odniósł się do obrony Burmistrza na wniosek komisji rewizyjnej. Stwierdził po wypowiedzi, że Burmistrz nie bardzo rozumie na czym polega absolutorium, gdyż zrobił kadencyjne podsumowanie ze wszystkiego co się stało w gminie. To nie o to chodzi. Zgonie z ustawa o samorządzie gminnym art. 7 to zaspokajanie zbiorowym potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W tym artykule wymienione jest 21 punktów, które odnoszą się do wszystkich punktów wymienionych przez Burmistrza. Mówił, też Burmistrz o tym, że wymienił drzewka, że pobierane były od ludzi przeterminowane leki, wspomniał również o kolorowych cyrku a także o samym istnieniu wędkarzy czy hodowców. Radny uważa, że to nie są zasługi Burmistrza, gdyż wspieranie tych inicjatyw to obowiązek władz gminy. Za to Burmistrz dostaje wynagrodzenie tak samo jak pracownicy urzędu. Prosił, aby Burmistrz nie traktował swoich obowiązków, jako zasług, bo oczywiście one są i tego komisja nie negowała.

Radny w swojej wypowiedzi odniósł się do wyjaśnień Burmistrza wysłanych do RIO na zarzuty komisji rewizyjnej. Zacytował dwa zdania, gdyż dla niego osobiście jest to nieprawdopodobne, że organ wykonawczy w taki sposób pisze wyjaśnienia. Cytat:” …z realizacją założeń polityki inwestycyjnej, którą stosujemy od roku 2015 i z której merytorycznym uzasadnieniem Rada Miejska była niejednokrotnie zapoznana i co wydaje się być najważniejsze, akceptowała, a wręcz pochwalała. Podstawowe założenie – to realizacja w pierwszej kolejności tych zadań inwestycyjnych, na które Gmina Proszowice uzyskuje dofinansowani. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż zastany przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice stan finansów Gminy był bardzo zły. Przykładem niech będzie przekazanie przez Zastępcę Burmistrza dwóch darowizn na rzecz Gminy Proszowice w roku 2015 kwota 3.000 zł., w roku 2017 kwotę 8.440 zł…

Uważa, że władze gminy powinny sobie dać spokój z wysyłanie takich pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdyż według niego jest to poniżej pewnej krytyki i poziomu.

Poruszył także kwestie związane z inwestycjami. Niewykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu ul. Krakowska”. W kontekście tego zadania prosił, aby Burmistrz nie mówił personalnie, że robi niniejsze inwestycje dla kogoś tylko ogólnie inwestycje robione są dla mieszkańców.
Zapomina o tym Burmistrz często w wypowiedziach z radnymi. Natomiast tłumaczenia podawane na komisji, dlaczego inwestycja przedłużała się była takie, że projektant nie odbierała telefonów. W ocenie radnego nie jest to tłumaczenie odpowiednie. Regionalna Izba Obrachunkowa zaznaczyła w opinii o niskim stopniu realizacji wydatków majątkowych (67% planu). Oznacza to, że przy uchwalaniu budżetu należy wziąć poprawkę, że Burmistrz wykona tylko 2/3 inwestycji zawartych w budżecie.
Takie są fakty, nie opowieści czy interpretacja.

Dalej mówił o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej, gdyż stwierdził, że po swojej wypowiedzi pewnie usłyszy, że jego zachowanie jest polityczne, ukierunkowane pod wybory samorządowe. Kierując swoje słowa do zebranych stwierdził, że z opinią RIO może śmiało do każdego przejść, gdyż jest to pozytywna opinia do wniosku komisji. Burmistrz stwierdził, że w stanowisku komisji są nieuprawnione zarzuty, ale RIO stwierdziło co innego. Dziś Burmistrz w swojej wypowiedzi powiedział, że nieusprawiedliwione, więc podziękował za wycofanie się ze sformułowania nieuprawnione.
Sam Radny nie rozumiał, dlaczego w tym punkcie poruszane są kwestie 2018 roku i lata poprzednie, skoro absolutorium dotyczy roku 2017. Poruszył kolejne kwestie dotyczące gminy Proszowice nad którymi ubolewa, które zostały zawarte w stanowisku komisji. Inwestycja w Ek-rolu, która będzie zrobiona jak gdyby niema swoim, gdyż gmina nie posiada 100% udziałów. Niestety starania Rady Miejskiej, aby Gmina stała się 100% udziałowcem w spółce nie udały się. Uważa, że skoro Burmistrz wystąpił do rady z wnioskiem o zgodę na wykup obligacji w postaci 1.400.000,00 zł na wykup akcji to można było domniemywać, że sprawa jest załatwiona. Okazało się, że była tylko deklaracja ustana, więc uważa, że jest to zachowanie nie poważne. Takich poważnych decyzji finansowych nie podejmuje się na podstawie rozmów telefonicznych czy ustnych deklaracji. Radny z takim zachowaniem nie zgadza się, nie ukrywał tego. Natomiast przeprowadzonych rozmów z udziałowcem na wspólnym posiedzeniu komisji nie uważa za negocjacje, zaś Burmistrz próbował obarczyć radnych odpowiedzialnością za piasto rozmów – tak to nazwał.

Kwestia Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Rada podjęła w tej sprawie uchwałę w 2012 potem 2016 i nie wykonana do dziś i nie będzie wykonana nawet w 2018. Co z tego, że Gmina rozpoczęła procedurę i podpisała umowę jak uchwała zadanie miało być zrealizowane w tej kadencji a nie będzie. Nie będzie efektu a liczą się tylko efekt.

Imprezy gminne.

Radny stwierdził, że nie jest w stanie nawet zliczyć wszystkich odbywających się, gdyż ilość jest niesamowita. Rozumie, że są potrzeby, ale są też priorytety, które kompletnie zostały zaburzone – tak uważa.

Wspomniał, że zagadnienia zawarte w stanowisku komisji Burmistrz nazwał drobiazgami, zaś sam uważa, że dla gminy nie są to drobiazgi. Burmistrz dla przeciwwagi nie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego wskazała wykonanie wiaty przystankowej na małym ryku. Radny uważa, że takie są obowiązki Burmistrza, aby zapewnić mieszkańcom pewien komfort.

W swojej wypowiedzi wspomniał, także o słynnych kwietnikach za 50 tys. zł., które wykonała firma z siedzibą pod granicą polsko-niemiecką. Radny nie rozumie takich rozwiązań, ale na pewno rada już się nie będzie czepiała, że środki na utrzymaniu zieleni nie są wykonane. Podkreślił, że nie chodzi o czepianie się, tylko o konkretne działania i konkretne skutki, których niema i nie będzie w obecnej kadencji, gdyż pozostało za mało czasu.

Rewitalizacji. Powiedział, że szkoda, iż Burmistrz w swojej wypowiedzi nie powiedział, że do gminnego programu rewitalizacji zostało wpisane że gmina jest w 100% skanalizowana. W prasie zostało to nazwane czeskim błędem. Dla radnego nie jest to czeski błąd tylko poważna sprawa, ponieważ gdyby nie zostało to zmienione nie byłoby nawet możliwości składania wniosków o dof. na sieć wodogiągowo-kanalizacyjną.
W obecnej sytuacji wniosek 5.3.2 nie przeszedł, gdyż zabrakło punktów i gmina Proszowice odwoływała się, jesteśmy na liście rezerwowej. To rada sprawiła, że gmina otrzymała dofinansowanie na rewitalizację. Faktem jest, że urząd pisała wniosek i to jest władzy zasługa. Stwierdził, że to działanie można nazwać sukcesem, ale nie można nazywać sukcesem rzeczy które nalezą do ustawowych obowiązków Burmistrza.

Powiedział również o słynnej rynnie w Koczanowie, która udało się wyremontować po 3 latach. Trochę długo. Rynna jest przykładem jak w obecnej kadencji była traktowana rada. Była ignorowana a w momentach, kiedy władze gminy nie miały odpowiednich kompetencji, bo np. brakowało wiedzy to wszystko zwalało się na radę. Przykładem także może być ostanie spotkanie z rodzicami dzieci ze szkoły podstawowej nr 1, gdzie to władze gminy powiedziały, że to rada przeszkadza w stworzeniu kolejnego oddziału klasowego klas siódmych. W związku z tym zapytał. Czy komisja w jakimś stopniu obcięła w 2018 roku jakie kolwiek środki w budżecie? Dla jasności przypomniał, że zostało uchwalone to co zostało przedstawione radzie. W tym momencie radny wspominał, że w wyjaśnieniach wysłanych do RIO władze gminy powołują się na zastany stan w gminie po poprzedniku. Uważa, że to nie elegancie, gdyż poprzedniemu Burmistrzowi nie zdarzyło się, aby brakło na wynagrodzenia dla nauczycieli tylko zdarzyło się to obecnej władzy. Obawia się, że może się również zdarzyć w tym roku i to na większą skalę. To są fakty. To nie są na pewno drobiazgi, gdyż środki na wynagrodzenia powinny być stałe i zagwarantowane, tego nie dopilnowano w 2017 roku. Środki przeznaczone na oświatę w naszej gminie to 1/3 budżetu gminy, czyli bardzo duża część. Radny stwierdził, jako Przewodniczący Komisji Oświaty kultury i Kultury Fizycznej, że środki wydatkowane w oświacie są poza jaką kolwiek kontrolą organu wykonawczego. Przekonywał, że o tym będzie mowa jeszcze w obecnym roku kiedy to będą głosowane zmiany budżetu. Powiedziałam, że chciałby się mylić ale środków zabraknie.

Podsumowują swoją wypowiedz przypominał, że w tamtym roku wstrzymał się przy absolutorium zaś w tym rok jest przeciw, gdyż jest konsekwentny. Zaznaczył, że obecny rok jest okresem ochronnym, więc nie udzielenie absolutorium nie będzie skutkowało rozpoczęciem procedury referendalnej.
Prosił, aby Burmistrz nie odebrał jego wypowiedzi, jako ataku, bo są to konkretne fakty które powinny dominować w dyskusji a nie opowieści o kolorowym cyrku.

 

Radny Paweł Sroga – pogratulował Pani Skarbnik opinii do sprawozdania z wykonania budżetu, gdyż niema żadnych zastrzeżeń.

Zwrócił uwagę Burmistrzowi, że gmina nie powinna chwalić się wzrostem wartości mienia komunalnego w sytuacji, gdy gmina po prostu je dokapitalizowuje. Zaznaczył także, że wnioski o dotacje przygotowywały firmy zewnętrzne, więc gmina za to zapłaciła. Żaden sukces, bo w innych urzędach robią to pracownicy. Wspomniane przez Burmistrza dochody z opłaty targowej też nie są sukcesem, bo jest to już zaszłość. Wprowadzona nowe opłaty, które działają.

Przedstawił prezentację nt.: ”Jak wykonuje się budżet przed wyborami w Proszowicach – refleksja 2010-2017”. Prezentacja została przygotowana na podstawie oficjalnie dostępnych źródłach.

Dochody. Żaden progres w stosunku do poprzedniej kadencji.

Burmistrz zwracał uwagę, że niema danych z roku 2017.

Dochody dla mieszkańca wzrosły, ale głównie przez 500+, czyli tak naprawdę zamiana świadczeń socjalnych poprzez MGOPS.

 Slajd 1

Slajd 2

Kolejne slajdy przedstawią, że mieszkańców nie przybywa w Gminy Proszowice – migrują. Nie rozwijamy się.

 Slajd 3 

Slajd 4

Poniższy slajd się równie niepokojący. Niebieski kolor przedstawia osoby mające zdolność do pracy, kolor żółty osoby starsze w wieku poprodukcyjnym a czerwona to osoby, które maja wejść w wiek produkcyjny.

 Slajd 5

Na podstwie poniższych slajdów, stwierdził, że w Gminie Proszowice nie dzieje się nic.

 Slajd 6

Slajd 7 

Radny przypominał, że reforma w Gminie Proszowice niemiała nic kosztować a tymczasem poniższe slajdy przedstawiają wzrost wydatków.

 Slajd 8

Slajd 9

Slajd 10

Slajd 11

Slajd 12

Slajd 13

Slajd 14

Slajd 15

Slajd 16 

Zaznaczył, że teoretycznie wodociągi się rozwijają się a wody ludziom brakuje.

 Slajd 17 

Slajd 18

W aspekcie OSP gmina rozwija się.

 Slajd 19 

Slajd 20

Slajd 21

Burmistrz zwracał uwagę, że przedstawione slajdy są manipulacja.

Pan Grzegorz Cichy Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice – odniósł się do wypowiedzi Radnych. Powiedział, że każdy Radny ma prawo do polemiki, bo jest nadzór, kontrola, jest krytyka oczywiście. Natomiast prosił o sprawiedliwą, i wywarzoną dyskusję o niemanipulowanie i naciąganie faktów pod swoją tezę czy pod to co radni chcą osiągnąć.

Do projektantów wodociągu na ul. Krakowskiej. Powiedział, że wykonywali wcześniej projekty i nie było żadnych problemów wręcz przeciwnie robili bardzo szybko. Kiedy pojawił się problem skąd weźmiemy jakąś inną firmę na projekt wodociągu a w związku z tym, że w 2008 roku projektowali już wcześniej zdecydowaliśmy się. Odbyło się wiele spotkań z projektantami, dużo osobistych wizyt w biurze projektowym i był też taki moment, że projektanci nie odbierali telefonów. Było opóźnienie, ale ostatecznie projekt jest i wodociąg już jest robiony.

Wspominanie wiaty są sukcesem, bo przez wiele lat ich nie było a teraz służą mieszkańcom.

Do Opinie z RIO.

Pierwsza opinia do sprawozdania to laurka, zaś stanowisko komisji liczyło kilka stron i kolegium potrzymało tylko jeden aspekt, czyli nie wykonanie wydatków majątkowych.

Wykup udziałów o firmy Tarel. Właściciel niema potrzeby sprzedawania udziałów. Uchwała rady o emisji obligacji to nie była nakaz, że trzeba kupić tylko przyzwolenie dla władz gminy, że można działać.

Zapis w rewitalizacji dotyczący 100% skanalizowana gmina.

Przypomniał Burmistrz ile razy mówił o tym, że gmina nie jest w 100% skanalizowana. Nawet dziś mówił o kanalizacji na ul. Kolejowej, niema też kanalizacji na ul. Wesołej, Racławickiej, Zacisze.

Oświata.

Spotkanie z rodzicami nie jest przedmiotem projektu uchwały, więc nie rozwijał wątku. Powiedział tylko, że jest zły przekaz, bo nie zostało powiedziane, że rada przeszkadza władzą gminy.

Do wydatków oświatowych. To sama Komisja oświaty w gruncie rzeczy nakazała ściąć Pani Burmistrz z 1 mln. zł.

Do prezentacji. Owszem spółki gminne mogą być stratne, ale mają wykonywać zadania, które zostały już zlecone. Żaden basen nie przynosi dochodów a MOSiR w Proszowicach jest wzorem dla wielu firm i spółek jak sobie radzić z tak trudnym tematem jak: zarządzanie i utrzymanie: hali, boiska, basenu.

W temacie usług projektowych powiedział, że ktoś to musi wykonywać. Są to bardzo drogi usługi. Nieprawdą jest, że wszystkie wnioski są zlecane firmą zewnętrznym. W 2016 roku było dużo naborów z różnych źródeł, że rzeczywiście była konieczność posiłkowania się zewnętrznymi firmami lub zwiększyć zatrudnienie w urzędzie.

Prezentacja.

Burmistrz stwierdził, że gdyby ją otrzymał wcześniej to odniósłby się do niej punkt po punkcie lub zrobił własną. Przyznał rację, że ubywa mieszkańców. Jest coraz mniej w Proszowicach, bo niski przyrost demograficzny, migracja, społeczeństwo starzeje się. Kwestia meldunku. Po to też są imprezy, że pokazać mieszkańcom, że w Proszowicach przyjemnie się mieszka, jest bogata oferta kulturalna, jest biblioteka, CKiW, basen. Jest dobra obsada w szkołach, są oddziały przedszkolne, jest klub malucha.

Problemem jest, że na terenie gminy są żyzne gleby i niema terenów inwestycyjnych.

Wodociąg.

Każdy mieszkaniec wsi ma możliwość podłączenia się do wodociągu gminnego.

Wzrost wydatków na OSP, dlatego, że rada uchwaliła fundusz sołecki i dużo środków wsie przeznaczają na straże. Korzystamy z dotacji i podnosimy standard remiz.

Zarzut, że się nie rozwijamy jest chybiony.

Pan Zbigniew Kotlarz Kierownik Wydziału Infrastruktury, Planowania i Inwestycji urzędu odniósł się do niewykonanych inwestycji. Zaznaczył, że wszystkie te inwestycje były składane wnioski o dof. i to też jest powód ich niewykonania.

Stwierdził, że ma pretensje do Radnego Pawła Srogi, gdyż codziennie jest w urzędzie i sam wie, że urząd pisze wnioski, bo rozmawia z pracowenikami. Tylko trzy wnioski były zlecone firmie zewnętrznej.

Pani Iwona Latowska Zastępca Burmistrza – poinformowała o wnioskach, które sam pisała wraz z pracownikami czy dyrektorami szkół.

Radny Grzegorz Sopala – po powyższej dyskusji stwierdza, że co roku jest to samo. Dyskusja przy uchwalaniu budżetu i przy absolutorium. Wspomniał, że kończy się kadencja i radni też będą rozliczenie ze swoich działań. Głosy niezadowolenia w dyskusji skądś się biorą. Absolutorium to nic innego jak ocena pracy. Przysłuchując się stwierdza, że jest rewelacyjnie, bo rzeka pieniędzy płynie do Proszowic. Wykonujemy to perfekcyjnie a 67% wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku. Więc, dlaczego nie przeznaczymy niewykorzystanych środków na poprawę środowiska np. wysypisko w Żębocinie, kanalizacja w mieście. Takich rzeczy się nie robi za dużo. Słyszymy o podwyżce wody o podwyżce śmieci a po co obciążamy mieszkańców jak jest nie wykonanie w budżecie ponad 1 mln zł. i to nie jest oszczędność, gdyż po to są planowane zadania, żeby je realizować. Co roku jest to samo. Brakuje skuteczności działania. Nie wygłębiając się w rok 2018 wspomniał tylko o metodzie tabelki stosowanej na komisji gospodarki i mienia komunalnego, która pokazuje stopień zaangażowania zadań i wykonania. W niektórych działach jest okropnie. Chwalimy się wiatami przystankowymi a dopiero niedawno został zakończony montaż od 2016 roku. To nie jest aż taki sukces. Za niedługo będziemy się zastanawiać czy jest sens kandydować, po coś tutaj każdy jest. Wspomniał, że przed wyborami narzekali na poprzednika, bo coś było nie tak i po to radni przyszli, aby to zmieniać. Natomiast jest batalia i przeciąganie liny, kto ma rację. Czy Burmistrz czy Rada, która przeszkadza Burmistrzowi w pracy.

Do zebrania z rodzicami o którym mówił Radny Mateusz Gajda wspomniał tylko, że była tam obecna jego żona i wie doskonale co zostało powiedziane. Sprawa do wyjaśnienia nie na forum. Cały czas jest obciążanie rady. Rada ma dwa narzędzia: uchwalanie budżetu i absolutorium. Po co się uchwala jak się nie realizuje. Prawie 6 mln administracja – urząd, który powinien pomagać przy dokumentacji. Musi być nadzór i podział obowiązków.

Zwiększone mienie w 2017 roku to nie tylko zasługa Burmistrza tylko tez współpraca z radą, która uchwala uchwały.

Sytuacja do której często wracamy. Brak środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. To się nie powinno zdarzyć.

Na zebraniu z mieszkańcami podaję się informację, że są środki na przepust w Łaganowie a środków niema.

Odpowiedzi na interpelację są lekceważące. Sołtysów odsyła się do rady. Jakiś błąd w zarządzaniu. Ma nadzieje, że w następnej kadencji nie będzie pokazywania argumentów siły. Prosił o wyciągnięcie wniosków z dyskusji.

Wspomniał, też o powodziówkach chodziło o notoryczne nie wpisywanie danej drogi do protokołu. 

Problemy z lokatorami, trzeba też się zmierzyć z niepopularnymi decyzjami. Trzeba słuchać potrzeb mieszkańców. Mamy nie wykonania i nadwyżkę budżetową a cały czas słyszymy, że niema pieniędzy.

Pani Aneta Lipowiecka Skarbnik Gminy i Miasta Proszowice – wyjaśniła, iż nadwyżka z roku 2017 to 1.507.000,00 zł. Oznacza to, że zostało wykonane więcej wydatków niż było dochodów, ale było wolne środki z 2016 roku i te środki pozwoliły na takie działanie, aby wydatków wykonać więcej. Budżet równoważy się, czyli dochody + przychody = wydatki + rozchody. Mówi się o niewykonaniu inwestycji, ale nie wykonano też sprzedaży mienia.

Pan Zbigniew Kotlarz Kierownik Wydziału Infrastruktury, Planowania i Inwestycji urzędu dodał, że budżet jest zadaniowy.

Radny Paweł Sroga – dopowiedział, że środki w budżecie są planowane i akceptowane przez organ nadzoru. Inna kwestia jest sprawa nie wykonania dochodów. Przypomniał, że jako jedyny był przeciw wykupu obligacji na udziały w Ek-rolu. Wtedy były deklaracje władz, że wszystko jest przygotowane.

Przewodniczący Rady podsumował dyskusję. Odniósł się do stanowiska Komisji Rewizyjnej, która jest komisja obligatoryjną. Uznał, że komisja zrobiła dobrą robotę. Zrobiła to, co do kompetencji komisji należało. Przeanalizowano całe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Proszowice za 2017 rok i wypracowała stanowiska, które jest obszerne. Dużo pracy zostało włożone i członkowie komisji są przekonani o słuszności swojej pracy. Wszyscy radni mieli wgląd do wszystkich dokumentów dotyczących absolutorium i każdy mógł sobie to na swój sposób przenalizować. Odnosząc się do wystąpienie Pana Burmistrza stwierdził, że zostało dobrze przygotowane, ale nie mogło by być inaczej, bo na te wszystkie działania o których mówił Burmistrz jest przeznaczone w budżecie ponad 6 mln zł., także siłą rzeczy nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem, że za te środki wykonywana jest pewna praca. Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za jego szczegółowe wystąpienie. Są tezy we wniosku Komisji Rewizyjnej i każdy może mieć inne zdanie w tej kwestii. Ktoś może powiedzieć, że są ważne a inna osoba stwierdzi, że są mało istotne. Każdy ma prawo do swojego osądu. Poinformował także Radnych, że ma on obowiązek poddać pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej, który powinien być jednoznacznie sformułowany za udzieleniem lub nie udzieleniem. Wnioski pochodzące od innych komisji, klubów radnych, przewodniczącego, grupy radnych czy też innych podmiotów posiadających inicjatywę uchwałodawczą, nie mogą być poddane pod głosowanie. Wyjaśnił, że głosowanie odbywa się bezwzględną większością głosów oraz do uchwalenia uchwały wymagane jest 8 głosów „za”.

Następnie głos zabrała Pani Grażyna Syjut – Radca Prawny urzędu.  Powiedziała, że prawdopodobnie będzie głosowany projekt uchwały już sformułowany w sposób sugerowany o nieudzielenie absolutorium to uwzględniając, iż uchwała w sprawie absolutorium wymaga bezwzględniej większości głosów ustawowego składu rady. W sytuacji, jeśli przeciwko tej uchwale zagłosuje 8 osób, będzie uznane defa to, że absolutorium zostało udzielone. Natomiast w sytuacji, jeżeli ani „przeciw” ani „za” nie będzie bezwzględna większości głosów to będzie oznaczało, że sprawa absolutorium nie będzie nierozstrzygnięta.

Pani Aneta Lipowiecka Skarbik Gminy Proszowice, zapytała, czy będzie drugi wniosek?

Pani Grażyna Syjut – Radca Prawny urzędu odp., że nie.

Pan Krzysztof Wojtusik Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach zapytał o podstawę prawną takiej interpretacji, aby być w 100% pewnym.

Pani Grażyna Syjut – Radca Prawny urzędu odp., że w samej ustawie o samorządzie gminnym niema wyraźnej procedury. Jakkolwiek art. 28a ust. 1 zdanie 2 mówi, że jest to uchwała o udzieleniu absolutorium. Bieżę się to stąd, że orzecznictwo sądu jest takie, że podejmując uchwalę głosuje się za czymś a nie przeciw czemuś. To głosowanie uchwały w sprawie absolutorium wynik głosowania rozstrzyga kwestię udzielenia lub nie udzielenia. Gdyby uchwała o nie udzieleniu absolutorium nie uzyskała wymaganej większości głosów ustawowego składu i byłaby sprawa nie rozstrzygnięta to niema procedury, która by obligowała czy zmuszała radę do tego żeby głosowała do skutku aż uchwała zostanie podjęta. Z kolei nierozstrzygnięcie kwestii absolutorium nie jest korzystne dla gminy z punktu widzenia partnerów czy kontrahentów.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały – treść stanowi załącznik do protokołu.

Następnie poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za uchwałą głosowało 3 radnych, przeciw – 11, wstrzymało się - 1.

(wynik głosowania nie zgadza się w eSesji, gdyż Przewodniczący Rady błędnie zagłosował za pomocą urządzenia)

Przewodniczący Rady stwierdził, że według informacji, którą otrzymaliśmy do Radczyni absolutorium zostało udzielone. Niemniej jednak głosowanie przeciw uchwale logicznie rzecz biorąc oznacza, że uchwała nie została podjęta.

Pani Grażyna Syjut – Radca Prawny urzędu dopowiedziała, że należy podkreślić, iż przepisy ustawy o samorządzie mówią generalnie o uchwale w sprawie absolutorium i defac to sposób głosowania rozstrzyga o kształcie tej uchwały. Skoro postawiliśmy zapytanie w sprawie nie udzielenia i jest 11 głosów „przeciw” to oznacza, że absolutorium jest udzielone.

Pan Grzegorz Cichy Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice – podziękował za udzielenie absolutorium.

Przewodniczący Rady stwierdził, że taka interpretacja została przyjęta, ale nie jest przekonany, gdyż według niego uchwała nie została podjęta, więc niech tą kwestie rozstrzygnie nadzór prawny Wojewody.

Pani Magdalena Gas pracownik urzędu - prosiła o dokładne sprecyzowanie czy uchwała została podjęta i czy należy nadać jej kolejny nr z rejestru i wysłać do nadzoru.

Przewodniczący Rady powiedział, że uchwała została podjęta i zostanie wpisane do rejestru. Zostało udzielone absolutorium. Opieramy się o to co usłyszeliśmy od Radcy Prawnego urzędu.

Pani Grażyna Syjut – Radca Prawny urzędu potwierdziła, że uchwała została podjęta, więc trzeba nadać jej numer i wysłać do nadzoru prawnego.

Przewodniczący Rady ostatecznie stwierdził, że uchwała o udzieleniu absolutorium została podjęta i zostanie wysłana do nadzoru prawnego jako obowiązująca.

Nastąpiła 10 minutowa przerwa.

Po przerwie obecnych 12 radnych.

c) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Aneta Lipowiecka Skarbnik Gminy Proszowice- treść stanowi załącznikdo protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Proszowicach i został zaopiniowany pozytywnie
w głosowaniu.

Głos zabrał Radny Paweł Sroga. Powiedział, że jest przeciwny w taką ingerencję. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice. Powiedział, że należy przyjąć tą propozycję, gdyż aby podpisać listę wypłat musi działać zgodnie z prawem. Jeżeli nie uchwała ale osoba przygotowująca wypłaty musi obniżyć. Opinia negatywna ale Pan Burmistrz prosił o przegłosowanie.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za uchwałą głosowało 1 radny, przeciw – 4, wstrzymało się - 7.

Przystąpiono do następnego projektu z porządku obrad.

d)  wystąpienia do Wojewody Małopolskiego o zajęcie stanowiska w ramach pełnionego nadzoru prawnego;

Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan Paweł Sroga - treść stanowi
załącznik do protokołu.

 

Pan Przewodniczący poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Proszowicach pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały z autopoprawką. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały z autopoprawką. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za uchwałą głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

Rada Miejska w Proszowicach podjęła:

Uchwałę nr LIV/442/2018

Rady Miejskiej w Proszowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wystąpienia do Wojewody Małopolskiego o zajęcie stanowiska w ramach pełnionego nadzoru prawnego.

Przystąpiono do podjęcia następnego projektu uchwały.

e) nabycia na rzecz Gminy Proszowice działki nr ew 133/6 położonej w Przezwodach;

Projekt uchwały przedstawił Pan Zbigniew Kotlarz – Kierownik WIP- treść stanowi załącznik do protokołu.

Następnie poinformował, że projekt uchwały wraz z autopoprawką był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Proszowicach i został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu.

Głos zabrał Radny Paweł Sroga. Powiedział, że w uchwale jest napisane, że nieodpłatne usługi. W przyszłości mogło by to mieć różne konsekwencje, bo wynikało by, ze straż nabyła całą działkę. Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Kotlarz. Wyjaśnił, że nabycie to nie znaczy, że my będziemy płacić za podział działki.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za uchwałą głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

Rada Miejska w Proszowicach podjęła:

Uchwałę nr LIV/443/2018

Rady Miejskiej w Proszowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Proszowice działki nr ew 133/6 położonej w Przezwodach;

Przystąpiono do podjęcia następnego projektu uchwały.

f) wydzierżawienia na dalszy okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice;

Projekt uchwały przedstawił Pan Zbigniew Kotlarz Kierownik Wydziału Infrastruktury, Planowania i Inwestycji urzędu - treść stanowi załącznik do protokołu.

Głos zabrał Radny Mateusz Gajda. Powiedział, że prosił o więcej informacji na Komisji.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za uchwałą głosowało 10 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się - 0.

Rada Miejska w Proszowicach podjęła:

Uchwałę nr LIV/444/2018

Rady Miejskiej w Proszowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wydzierżawienia na dalszy okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice;

Przystąpiono do podjęcia następnego projektu uchwały.

g) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Proszowice;

Projekt uchwały przedstawił Pan Grzegorz Cichy – Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice- treść stanowi załącznik do protokołu.

Głos zabrał Pan Burmistrz. Powiedział, że w ustaleniach kierowali się opinią sołtysów i przewodniczących osiedli.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za uchwałą głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

Rada Miejska w Proszowicach podjęła:

Uchwałę nr LIV/445/2018

Rady Miejskiej w Proszowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Proszowice;

Przystąpiono do podjęcia następnego projektu uchwały.

h) przystąpienia Gminy Proszowice - do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

Projekt uchwały przedstawiłaPanią Małgorzatę Gołębiowską Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach treść stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Proszowicach i został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za uchwałą głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

Rada Miejska w Proszowicach podjęła:

Uchwałę nr LIV/446/2018

Rady Miejskiej w Proszowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Proszowice - do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

Przystąpiono do podjęcia następnego projektu uchwały.

i) rozpatrzenia petycji osoby prawnej;

Projekt uchwały przedstawił Pan Dariusz Duchnowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- treść stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Proszowicach i został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za uchwałą głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

Rada Miejska w Proszowicach podjęła:

Uchwałę nr LIV/447/2018

Rady Miejskiej w Proszowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji osoby prawnej;

Przystąpiono do następnego punktu z porządku obrad.

j) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice

Projekt uchwały przedstawił Pan Dariusz Duchnowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- treść stanowi załącznik do protokołu.

Głos zabrała Pani Grażyna Syjut – Radca Prawny Urzędu Gminy. Powiedziała, że powodem nie uwzględnienia tej pierwszej waloryzacji kaucji mieszkaniowej była ta okoliczność, że kaucja wpłacona była przed 1994 rokiem i nie ma ustawowej waloryzacji. Powinna być waloryzacja sądowa. Pan Burmistrz zrobił ukłon w stosunku do osoby występującej o waloryzacje. Zadeklarował, że jeśli udokumentowane jest to, że kwota z waloryzacji była wpłacona. Przepisy wcześniej obowiązujące dały możliwość umorzenia i rozłożenia na raty. Istniało prawdopodobieństwo, że ta osoba nie wpłaciła kaucji. Żeby mówić o waloryzacji trzeba dysponować konkretnymi kwotami. Kolejne kwoty wpłat są waloryzowane do przeciętnego wynagrodzenia jakie obowiązywało w okresie wpłacania. Początkowo tych dokumentów nie było. Po rozpatrzeniu stanowiska przez Komisję Rewizyjną zasadności tej skargi. Tydzień temu czy półtorej tygodnia osoba ta ponownie wystąpiła o zwrot waloryzacji i dołączyła potwierdzenie wpłat, które znalazła.

Głos zabrał Pan Mateusz Gajda. Zapytał czy muszą brać pod uwagę stan prawny z wtedy gdy rozpatrzyli skargę czy na stan dzisiejszy.

Pani Grażyna Syjut odpowiedziała, że bierzmy stan rzeczy z Komisji a nie z dziś.

Następnie głos zabrał Pan Dariusz Duchnowski. Wyjaśnił, że uznali skargę za zasadną ponieważ, był brak rozwiązania. Obrady opuścił Włodzimierz Stopiński.

 Następnie głos zabrał Pan Paweł Sroga. Powiedział, że należało wydać odmowę wydania postanowienia. Następnie głos zabrała Pani Grażyna Syjut- Radca Prawny Urzędu Gminy. Powiedziała, że czemu miało nie zostać wydane postanowienie skoro to nie jest postępowanie administracyjne tylko cywilistyczne. Panu Burmistrzowi generalnie rzecz biorą nie wolno waloryzować. Opierając się na orzecznictwie przyjęliśmy system waloryzacji tylko to trzeba udokumentować. Nie ma ustawowej waloryzacji. Te Panie drogę mają cały czas otwartą nie musiały występować do Burmistrza mogły bezpośrednio iść do sądu.

Przewodniczący Rady zapytał jak Burmistrz powinien rozwiązać tą sprawę aby nie było z tymi Paniami problemu.

Odpowiedzi udzieliła Pani Grażyna Syjut. Powiedziała, że

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za uchwałą głosowało 3 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się - 4.

Rada Miejska w Proszowicach nie podjęła uchwały.

Przystąpiono do następnego punktu z porządku obrad.

k) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;

Projekt uchwały przedstawił Pan Jerzy Wójtowicz Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej- treść stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za uchwałą głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1.

Rada Miejska w Proszowicach podjęła:

Uchwałę nr LIV/448/2018

Rady Miejskiej w Proszowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;

Przystąpiono do następnego punktu z porządku obrad.

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Wojtusik odczytał odpowiedzi na interpelacje które wpłynęły do BRP w okresie międzysesyjnym.  

Radny Mateusz Gajda – prosił o uzupełninie odp.

Radny Grzegorz Sopala - prosił o uzupełnienie odp. na interpelację w zakresie dróg powodziowych a konkretnie droga na Szklanej od Pana Millera do Pana Agustyńskiego. Podobno można byłoby ją wyremontować w ramach „powodziówek”, ale nie jest jako jedyna wpisywana przez urząd od 2013 roku. Prosił o odp. pisemną.

Pan Grzegorz Cichy Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice - „Powodziówki” to odtworzenie nawierzchni dróg gminnych zniszczonych w wyniku nie korzystnych zjawisk atmosferycznych.

Następnie udzielono odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na obecnej sesji.

W odpowiedzi na interpelację Radnego Mateusza Gajdy Pan Jerzy Wójtowicz Inspektor Referatu Infrastruktury poinformował, żeWody Polskie otrzymały wyliczenia od Wodociągów Proszowickich i odniosły się do nich bez żadnych uwag. Urząd ma 3 dni, aby odnieść się do wniosku taryfowego, który został udostępniony tylko w siedzibie wód polskich na 1,5h. Podczas tak krótkiej weryfikacji nie zauważono żadnych większych błędów. Następnie Wody Polskie wydały decyzję o nowych stawkach, która została ogłoszona w BIP Wód Polskich i jest prawomocna.

Radny Mateusz Gajda – pytał, kiedy wejdzie w życie podwyżka?

Pan Jerzy Wójtowicz Inspektor Referatu Infrastruktury – tydzień po ogłoszeniu.

Radny Grzegorz Sopala – dopytywał, czy były jakieś uzgodnienia z Prezesem dot. wniosku złożonego do Wód Polskich.

Pan Jerzy Wójtowicz Inspektor Referatu Infrastruktury – odp., że z nim nie było nic uzgadniane.

Radny Grzegorz Sopala – uważa, że jego pytanie jest zasadne, gdyż rada przeciwstawiała się przez 3 lata podwyżką proponowanych przez Prezesa a teraz jest duża podwyżka. Uznał, że podwyżka na pewno wpłynie na jakość wody i znikną problemy z ciśnieniem.

Pan Jerzy Wójtowicz Inspektor Referatu Infrastruktury – odp., że jest to pytanie do Prezesa czy jest to wysączająca podwyżka, aby podnieść jakość wody i jakość usług.

W odpowiedzi na interpelację Radnego Mateusza Gajdy Pan Grzegorz Cichy Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice. Na pytanie Radnego co gmina ma zamiar zrobić z suszą odp., że nic niema zamiaru zrobić z brakiem deszczu. Ma zamówisz szamana czy zaklinacza deszczu. Susza jest czynnikiem nie zależnym od urzędu. Została powołana komisja do szacowania szkód po nawalnym deszczu i ta sama komisja może szacować szkody powstałe przez suszę. Natomiast, aby to robić musza być spełnione warunki związane z bilansem wodnym, czyli z publikatorami z Instytutu Upraw i Gleboznawstwa z Puław. W jednym z komunikatów instytutu zostało podane, że w gminie Proszowice tereny objęte suszą to obszar 23ha dotyczące zbóż ozimych i jarych w miejscowościach Gniazdowice i Szczytniki. Od początku czerwca przyjmowane są wnioski od rolników. Bardzo dużo osób zgłosiło się po druki, ale zostało złożonych raptem 6-7 wniosków. Prawdą jest, że nie było opadów śniegu w gminie zaś w kwietniu i maju nastąpiły afrykańskie upały i problem jest widoczny ale gmina niema funduszu klęskowego, więc należy patrzeć na obowiązujące przepisy. Burmistrz odczytał pisma, które wysłała w ramach suszy.  

Radny Mateusz Gajda – stwierdził, że Burmistrz nie przeczytał treści interpelacji a próbuje na nią odpowiadać. Gdyż w interpelacji nie było pytania co gmina zamierza z suszą zrobić tylko ze skutkami suszy. To jest zasadnicza różnica. Uważa, że mówienie przez Burmistrza o szamanie czy zaklinaczu deszcze jest niepoważne. Oczekuje konkretnych rozwiązań. Prosił o odp. pisemną.

Ad. 8. Wolne wnioski.

W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformowała o protokole z zebrania osiedla nr 1 w Proszowicach, który wpłynął do BRP.

Nie poruszono żadnych istotnych spraw.

 

Ad. 9. Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady LIV Sesji Rady Miejskiej
w Proszowicach. 

Protokół sporządziła: M. Gas

                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach

                                                                                                            Krzysztof Wojtusik

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI