RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

 
2013-02-14

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU

NA TERENIE GMINY PROSZOWICE W ROKU 2013

Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: określania warunków i trybu finansowanie zadań własnych Gminy i Miasta Proszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice ogłasza z dniem 12 lutego 2013 r. otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Proszowice w roku 2013.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacją zadania publicznego z zakresu sportu.

2. Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej na terenie Gminy Proszowice.

3. Wysokość środków z budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadania w roku 2013 wynosi 140. 000 zł.

II. Zadanie publiczne w szczególności realizowane jest poprzez:

1. Poprawę warunków uprawniania sportu na terenie Gminy Proszowice

2. Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Proszowice do działalności sportowej.

III. Do konkursu projektów przystąpić może każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który prowadzi działalność sportową na terenie Gminy Proszowice.

IV. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póz. zm.).

V. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice uwzględnia:

1. Znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji projektu celu publicznego z pkt II.

2. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów.

3. Przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys) w związku z zakresem rzeczowym projektu.

4. Możliwość realizacji projektu przez beneficjenta.

5. Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Proszowice,

6. Analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymywanych na ten cel środków.

VI. Realizacja zadania następuje od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2013 r. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawieranej między Burmistrzem a wnioskodawcą.

VII. Postępowanie konkursowe:

1. Projekty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2013 r. do godz. 15.00.

2. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę przyjmuje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy i Miasta Proszowice (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data wpływu na Dziennik podawczy).

3. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenia wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku.

4. Ostatecznie o wynikach konkursu decyduje Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice.

5. Dotacja może zostać przyznana więcej niż jednemu podmiotowi.

6. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

7. Wyniki konkursu ogłoszone są w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.proszowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty kosztorysu.

9. Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.

VIII. Formalne wymogi projektu:

1. Złożony projekt musi być kompletny i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.

2. Uczestnicy konkursu powinni złożyć projekt na przyjętym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: określania warunków i trybu finansowanie zadań własnych Gminy i Miasta Proszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wraz z załącznikami.

3. Oferty złożone na innych dokumentach niż określone w w/w uchwale lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Załącznikami do projektu powinny być następujące dokumenty:

1) Kopia aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa. Przedłożony dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

2) Kopia statutu podmiotu podpisana przez osoby reprezentujące organizację.

3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe/ bilans, rachunek zysków i strat lub rachunek wyników, informacje dodatkowe/ za ostatni rok.

Kopie dokumentów powinny być opisane „za zgodność z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia i podpisem osoby potwierdzającej.

IX. Burmistrz może unieważnić konkurs lub odstąpić od zawarcia umowy na skutek:

1. Stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków, lub

2. Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Wszelkie informacje o powyższym konkursie dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, pok. 9 (parter) lub pod numerem telefonu12 386 10 05 wew. 209 w godz. 8.00 – 15.00, gdzie również można odebrać wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Proszowice, dnia 14 lutego 2013 r.

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI