RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +

Indywidualizacja nauczania i wychowania

 

- baner_zeas.jpg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

„Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Proszowice”


Nr projektu WND-POKL.09.01.02–12- 043/11


Cel główny projektu:

Wsparcie minimum 60% uczniów klas I-III w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Proszowice zgodnie z indywidualnymi potrzebami, możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej projektu.

 

Cele szczegółowe projektu to:

• Zapewnienie wsparcia w ramach projektu oraz oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej odpowiedniej do indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjnych i rozwojowych, w okresie do końca realizacji projektu, dla uczniów ze zdiagnozowanymi deficytami lub szczególnymi uzdolnieniami, stanowiącymi w każdej ze szkół przynajmniej 60% wszystkich uczniów klas I-III.

• Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.

• Zminimalizowanie deficytów u minimum 50% uczniów biorących udział w zajęciach: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami, logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej, w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji.

• Rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań u minimum 50% uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających zainteresowania, w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie zatytułowanym „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Proszowice” oraz ich prawa i obowiązki.

 

§ 2
Informacje o Projekcie

1. Projekt realizowany jest przez Gminę Proszowice.

2. Termin realizacji: od 1 marca 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku.

3. Biuro Projektu znajduje się w Urzędzie Gminy w Proszowicach- ZEAOKZIS Proszowice.

4. Projekt zakłada objęcie wsparciem 361 Beneficjentów Ostatecznych w tym 196 dziewcząt i 165 chłopców.

5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny.

6. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie ponosi Wnioskodawca Projektu ze środków otrzymanych na jego realizację.

7. Zajęcia będą realizowane po zajęciach lekcyjnych.

8. Zajęcia poprowadzą nauczyciele zatrudnieni przez Wnioskodawcę do realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

9. Nauczyciele w porozumieniu z koordynatorem szkolnym opracują wykazy materiałów dydaktycznych, programy i harmonogramy zajęć realizowanych w szkole.

10. Wspomniane w ust. 9. wykazy materiałów dydaktycznych, programyi harmonogramy zajęć zostaną przekazane do Biura projektu, na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.

 

W Projekcie zaplanowano następujące zajęcia:


Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe realizowane w SP w Koczanowie

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

5. Zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne uczniów szczególnie uzdolnionych

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych kinestetycznie

 


Zadanie 2. Zajęcia dodatkowe realizowane w SP w Ostrowie:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

3. Zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych kinestetycznie

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Zadanie 3. Zajęcia dodatkowe realizowane w SP w Klimontowie

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

3. Zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne uczniów szczególnie uzdolnionych

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych kinestetycznie

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Zadanie 4. Zajęcia dodatkowe realizowane w SP w Kościelcu

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i  pisaniu

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

4. Zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Zadanie 5. Zajęcia dodatkowe realizowane w SP w Szczytnikach

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i  pisaniu

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

3. Zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne uczniów szczególnie uzdolnionych

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych kinestetycznie

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych

 

 

Zadanie 6. Zajęcia dodatkowe realizowane w SP w Stogniowicach

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

4. Zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne uczniów szczególnie uzdolnionych

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych kinestetycznie

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie

10. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych

 

 

 

Zadanie 7. Zajęcia dodatkowe realizowane w SP w Żębocinie

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i  pisaniu

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

4. Zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

6.Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne uczniów szczególnie uzdolnionych

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych kinestetycznie

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie

10.Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Zadanie 8. Zajęcia dodatkowe realizowane w SP nr 1 w  Proszowicach

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i  pisaniu

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne uczniów szczególnie uzdolnionych

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów szczególnie uzdolnionych

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych kinestetycznie

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie

10. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych

11. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z  zaburzeniami komunikacji społecznej

 

 

§ 3
Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników

1. Rekrutacja odbędzie się w dniach od 01.03.2012 – 09.03.2012.

2. W szkole powołuje się jeden zespół rekrutacyjny dla każdego rodzaju zajęć. Zespół rekrutacyjny liczy co najmniej trzy osoby i składa się z dyrektora szkoły, koordynatora szkolnego i nauczycieli prowadzących zajęcia w danym działaniu (rodzaju zajęć).

3. Podczas rekrutacji uczestników projektu będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym równości płci.

4. Jeden uczeń może otrzymać maksymalnie trzy rodzaje wsparcia.

5. Zgłoszenia do poszczególnych zajęć przyjmować będzie koordynator szkolny. Zgłoszenie polegać będzie na zapisaniu się na listę do danego rodzaju zajęć.

6. Podstawowe kryteria rekrutacji:

a)uczniowie szkół podstawowych w Koczanowie, Ostrowie, Klimontowie, Kościelcu, Szczytnikach, Stogniowicach, Żębocinie i SP nr1 w Proszowicach z klas I-III, w województwie małopolskim (weryfikowane na podstawie kopii księgi uczniów, oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych)
b)przy rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci z rodzin objętych pomocą MGOPS i objęte dożywianiem. W razie nadwyżki chętnych zostaną sporządzone listy rezerwowe ( na wypadek zdarzeń losowych). Jedno dziecko może uczestniczyć w kilku formach wsparcia, maksymalnie w 3 zgodnie ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami lub deficytami.

7. Szczegółowe kryteria na:

• Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej– opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wychowawcy, pedagoga szkolnego.

• Gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy – opinie lekarzy

• Zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – test predyspozycji językowej

• Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów szczególnie uzdolnionych- test biegłości posługiwania się komputerem

• Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów szczególnie uzdolnionych, Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych – opinie wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego

• Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych kinestetycznie – opinie wychowawcy, pedagoga szkolnego, test sprawnościowy

 

8. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeżeli jego rodzice/opiekunowie prawni wyrażą ponownie wolę wzięcia udziału w Projekcie i ponownie wypełnią deklarację uczestnictwa.

9. Prace komisji rekrutacyjnej zostaną udokumentowane protokołem i zakończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników oraz listy rezerwowej.

10Zasady rekrutacji zostaną przedstawione rodzicom i uczniom poprzez zamieszczenie regulaminu rekrutacyjnego na stronie www Gminy Proszowice.


§ 4
Obowiązki uczestników

1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy uczniowie mają obowiązek:

a) podpisać wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

b) podpisać wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego

c)przedstawić zaświadczenie od rodziców wyrażających zgodę na uczestnictwo w projekcie.

2. Spełnienie wyżej wymienionych obowiązków warunkuje udział uczestnika w Projekcie.

3. Dodatkowe obowiązki uczestnika:

a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach

b) przestrzeganie punktualności

c) udział w badaniach monitorujących przed przystąpieniem do Projektu, w trakcie jego trwania i po zakończeniu Projektu

d) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom Zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


§ 5
Uprawnienia uczestników

Uczestnicy uprawnieni są do:

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu
b) zapewnienia bezpłatnych materiałów dydaktycznych (zeszyty ćwiczeń, karty pracy, gry edukacyjne) w trakcie zajęć
c) otrzymania materiałów promocyjnych i dydaktycznych
d) otrzymania od nauczyciela prowadzącego zajęcia opinii określających ich umiejętności oraz wpływ zajęć na postępy ucznia w nauce, rozwoju psychoruchowym i społecznym

 

 

§ 6
Nieobecność na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub nagłymi wypadkami losowymi. Wyżej wymienione dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności.

2. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (choroba, zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny powód), zakwalifikowani uczniowie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 40% zrealizowanych zajęć, szkolny koordynator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy, a jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie koordynator może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych.

§ 7
Zasady monitoringu i kontroli

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.


§ 8
Postanowienia końcowe

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Regulamin obowiązuje od 01.03. 2012 r. do końca realizacji projektu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

5. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.

Damian Król
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI