RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

 
2016-03-24

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice ogłasza otwarty konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych adresowany do organizacji pozarządowych oraz  podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi oraz zaprasza do składania ofert.

I. Rodzaj zadania publicznego:

1. ZADANIE Nr 1 w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności stwarzania warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce,

2. ZADANIE Nr 2 w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej obejmujące w szczególności organizację konferencji, seminariów i pogadanek dotyczących historii gminy i regionu oraz wydawanie publikacji i wydawnictw dotyczących gminy i regionu,

3. ZADANIE Nr 3 w  zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmującej następujące działania:

1) organizację festiwali, konkursów, przeglądów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej,

2) organizację integracyjnych imprez kulturalnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych,

4. ZADANIE Nr 4 w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa obejmujące  w szczególności organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców gminy.

II. Forma zlecenia realizacji zadania publicznego oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1) zlecenie realizacji ZADANIA Nr 1 - nastąpi w formie wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości 5000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy);

2) zlecenie realizacji ZADANIA Nr 2 - nastąpi w formie wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości, 10 0000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy);

3) zlecenie realizacji ZADANIA Nr 3 - nastąpi w formie wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości 10 000,00 zł. (słownie:  dziesięć tysięcy złotych zero groszy);

4) zlecenie realizacji ZADANIA Nr 4 - nastąpi w formie wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy);

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe, o których mowa art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118  z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w. ustawy.

2. O dotacje na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe zgodne są z dziedziną, w której zadania będą realizowane.

3. Procedura zlecenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji będzie zgodna z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz uchwałą Nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: „Programu Współpracy Gminy i Miasta Proszowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

4. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Proszowice w terminie 15 dni po zakończenia wykonywania zadania. Od kwot niewykorzystanych dotacji zwróconych po upływie w/w terminu naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych.

5. W przypadku nie przestrzegania warunków zawartych w umowie (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań lub na podstawie kontroli realizacji zadania), w szczególności: wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarnego i nieoszczędnego wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zadania, zastrzega się prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.

1. Okres realizacji zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy (zarządzenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wydane nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zakończenia składania ofert) i kończy się nie później niż 15 grudnia 2016 r. - (szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowie). W sytuacji, gdy oferent jest zobowiązany do dostarczenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, okres realizacji zadania zaczyna się nie wcześniej niż w dniu dostarczenia aktualizacji.

2. Zadanie powinno być realizowane

1) na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Proszowice,

2) z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

3. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zmiany rzeczowe i finansowe mogą być dokonywane na podstawie pisemnych aneksów do umów.

4. Podmiot, z którym podpisana została umowa o wykonanie zadania publicznego jest obowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (zaproszenia, komunikaty, regulaminy, plakaty, ogłoszenia prasowe, wykazy sponsorów etc.) informację o tym, że realizacja ta następuje z udzieleniem przez Gminę Proszowice dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2016 – zadanie nr... ”, pełną nazwa wnioskodawcy i jego adresem, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00.

Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania.

O zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu oferty do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

Oferty przesłane drogą elektroniczną i faksem nie będą rozpatrywane. Odpowiedzialność za terminowe złożenie oferty ponosi oferent.

2. Oferta wspólna może być złożona przez dwie lub więcej organizacji (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). Oferta wspólna wskazuje, które działania będą wykonywane przez poszczególne organizacje oraz sposób ich  reprezentacji.

3. Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). –  załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona, jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać: „nie dotyczy”. Nie można zmieniać kolejności rubryk. W ofercie należy przedstawić szczegółowy plan finansowy (kosztorys) i rzeczowy (harmonogram ) zadania.

4. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta (w przypadku braku pieczątki imiennej osoby reprezentujące oferenta podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem pełnionej funkcji), przy podpisach umieścić należy pieczęć oferenta (organizacji).

5. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualne tj. zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień składania oferty: kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem albo wydruk odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami statutu oferenta – art. 14 ust.1 pkt 6 w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).Deklarację należy złożyć podpisaną przez osoby reprezentujące oferenta(w przypadku braku pieczątki imiennej osoby reprezentujące oferenta podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem pełnionej funkcji) oraz aktualną datą.W przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego składanego w formie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest wymagane złożenie podpisów przez osoby reprezentujące oferenta, ani też potwierdzenie za zgodność z oryginałem.

3) Nieprawidłowo sporządzone załączniki spowodują odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

VI. Kwalifikowanie wydatków.

1. Wydatki ponoszone na realizację zadania publicznego są uznawane za kwalifikowane, o ile są zgodne z przepisami, niezbędne do realizacji zleconego zadania publicznego i mają bezpośredni związek z celami zadania, są efektywne i konkurencyjne, przewidziane w kosztorysie oraz zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie i prawidłowo udokumentowane.(przez pojęcie wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego). Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

2. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian w wysokości dotacji na poszczególnych pozycjach kosztorysu w sposób określony w zawartej umowie.

3. Z dotacji mogą zostać pokryte wydatki poniesione po podpisaniu umowy i zgodnie z terminem wykonania zadania określonym w umowie. Niedopuszczalne jest przedstawienie do rozliczenia faktur i rachunków wystawionych z datą po terminie realizacji zadania określonym w zawartej umowie.

4. Koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy:

1) należy przedstawić w uwagach do kosztorysu szacunkową kalkulację kosztów z podaniem kwoty za godzinę pracy, przyjmując przedział od 10 do 25 złotych brutto,

2) w sytuacji korzystania przez oferenta z pracy społecznej ekspertów, osób posiadających specjalistyczne wykształcenie lub kwalifikacje, można przyjąć wyższą kwotę niż podany przedział podając wyczerpujące uzasadnienie,

3) do sprawozdania należy dołączyć karty czasu pracy w/w osób.

5. Koszty niekwalifikowane:

1) podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe,

2) zakup pojazdów (paliwa do pojazdów), infrastruktury, nieruchomości, mebli, wyposażenia,

3) wydatki inwestycyjne inne niż niezbędne do realizacji zadania,

4) odsetki od zadłużenia, koszty kar, grzywien, procesów sądowych,

5) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

6) nagrody finansowe,

7) nagrody rzeczowe, puchary, inne upominki symboliczne w wysokości przekraczającej 15% przyznanej dotacji,

8) koszty łącznej obsługi zadania (koordynatora, opiekuna realizowanego zadania, obsługi księgowej, itp.) w wysokości przekraczającej 15% przyznanej dotacji,

9) działalność gospodarcza oferenta.

VII. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.

1. Wstępna ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:

1) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,

2) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

3) zadanie mieści się w działalności statutowej (nieodpłatnej, odpłatnej) oferenta,

4) oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,

5) dołączono wszystkie wymagane załączniki w formie określonej w ogłoszeniu o konkursie,

6) oferta została podpisana przez osoby reprezentujące oferenta – zgodnie z zapisami statutu i odpisem z KRS,

7) w ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy (kosztorys) zadania, spójny z rzeczowym  (harmonogram),

8) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym,

9) oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego – opłaty od adresatów zadania, pomimo, że organizacja (wg statutu, odpisu z KRS-u, innego równoważnego dokumentu) nie prowadzi działalności odpłatnej,

10) w kosztorysie koszty niekwalifikowane ujęto w środkach finansowych innych niż wnioskowana dotacja,

11) termin realizacji zadania wpisany do oferty jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Wstępna ocena formalna złożonych na konkurs ofert będzie dokonywana przez pracownika, odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi. W sytuacji niespełnienia wymogów określonych w pkt: 1), 2), 4) i 11) oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku stwierdzenia pozostałych braków formalnych (usuwalnych) oferent zostanie wezwany, na adres e-mail lub telefon podany w ofercie, do ich usunięcia w terminie 3 dni. Wyniki wstępnej oceny formalnej wszystkich złożonych na konkurs ofert zostaną przekazane powołanej przez Burmistrza Komisji Konkursowej.

2. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert;

1) formalnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia,

2) merytorycznej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3do ogłoszenia.

Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji poprzez przyznanie określonej liczby punktów. Komisja konkursowa dokona końcowej oceny merytorycznej oferty przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez wszystkich członków Komisji i sporządzi Zbiorczy formularz oceny ofert stanowiący Załącznik nr 4 do ogłoszenia. Następnie ustali ich listę rankingową i przekaże ją wraz ze swoją opinią Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

3. Ostatecznego wyboru spośród ofert umieszczonych na liście rankingowej dokona Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zakończenia składania ofert, w formie zarządzenia, które będzie ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu: www.proszowice.pl. Na rozstrzygnięcie Burmistrza Gminy i Miasta i Proszowice w sprawie wyboru ofert na które przyznaje się dotacje nie przysługuje odwołanie. Wybór oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

4. Jeżeli dotacja zostanie przyznana w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent może dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego kosztorysu lub odstąpić od podpisania umowy.

VIII. Informacja o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach.

W roku poprzednim na realizację zadań publicznych przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom zrównanym z organizacjami pozarządowymi środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł na zadanie z zakresu pomocy społecznej.

IX. Postanowienia końcowe.

1. W trakcie wykonywania zadania Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, lub wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Proszowice mogą dokonywać okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. Podmiot wykonujący zadanie będzie zobowiązany udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z realizacją zadania. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Dodatkowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, w pok. nr 57, lub telefonicznie pod numerem (12) 386 21 83.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania. Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice


Grzegorz Cichy


 Załącznik:

 Druk Oferty - wersja.doc

 

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI