RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

 
2018-01-29

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU
NA TERENIE GMINY PROSZOWICE W ROKU 2018

I.    Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację

1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2018 poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Proszowice.

2. Wysokość środków z budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 wynosi 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr).

3. W roku 2017 na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr).

II.    Zadanie publiczne w szczególności realizowane jest poprzez:

1. Poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Proszowice,

2. Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży Gminy Proszowice do działalności sportowej,

3. Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Proszowice do działalności sportowej.

III.    Do konkursu przystąpić może każdy klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Proszowice prowadzi działalność sportową.

IV.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

V.    Do realizacji zadania wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% wartości zadania.

VI.    Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących realizacji zadania uwzględnia się następujące kryteria i przyznaną liczbę punktów:

1. Znaczenie zgłoszonego wniosku dla realizacji zadania publicznego określonego w pkt II, 0-10 pkt.

2. Przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania w związku z jego zakresem rzeczowym, 0-

5 pkt.

3. Możliwość realizacji zadania przez beneficjenta, 0-10 pkt.

4. Poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych w odniesieniu do ilości drużyn zarejestrowanych w w/w systemie w danej dyscyplinie sportowej lub miejscami zajętymi przez zawodników indywidualnych, 0-10 pkt.

5. Osiągnięcia sportowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 0-10 pkt.

6. Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Proszowice, 0-5 pkt.

7. Promocję Gminy Proszowice poprzez sport, 0-10 pkt.

8. Wkład rzeczowy, osobowy w planowanym przedsięwzięciu, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu, 0-10 pkt.

9. Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w planowanym przedsięwzięciu, 0-5 pkt.

10. Analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków, 0-5 pkt.

VII.    Termin i warunki realizacji zadania

Realizacja zadania następuje od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2018 r.

1. Szczegółowy  termin  i warunki  realizacji  zadania  zostaną  określone  w umowie  zawieranej  między

Burmistrzem a wnioskodawcą.

2. Przyznana dotacja zostanie wypłacona w formie przelewu, jednorazowo lub w transzach, na wskazany rachunek bankowy klubu.

VIII.    Postępowanie konkursowe

1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2018 r.

2. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2018.” Na kopercie muszą się również znaleźć dane klubu (nazwa, adres).

4. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonego wniosku.

5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

7. Dotacja może zostać przyznana więcej niż jednemu podmiotowi.

8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie korekty kosztorysu, harmonogramu oraz opisu poszczególnych zadań.

9. W terminie do 7 dni od zakończenia wpływu wniosków, upoważniony pracownik merytoryczny sprawdza każdy wniosek pod względem zgodności z założeniami ogłoszenia i sporządza kartę oceny formalnej, wg załącznika nr 2. Następnie wnioski wraz z kartą oceny formalnej przekazuje Komisji Konkursowej.

10. Wnioski złożone w konkursie, po sprawdzeniu pod względem zgodności z założeniami ogłoszenia rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza.

11. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Burmistrz w drodze zarządzenia.

12. Decyzję w sprawie przyznania dotacji, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.

13. Wyniki konkursu zamieszczone będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, stronie internetowej www.proszowice.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej.

IX.    Przeznaczenie dotacji

1. Środki pochodzące z dotacji można przeznaczyć na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania i niezbędnych na jego realizację, tj.:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

3) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

4) transport na zawody sportowe, obozy, turnieje,

5) zakwaterowanie i wyżywienie na zawodach sportowych, obozach, turniejach,

6) zakup sprzętu sportowego niezbędnego przy realizacji zadania,

7) obsługę sędziowską,

8) wynagrodzenie kadry szkoleniowej,

9) opłaty statutowe,

10) zakup wody dla zawodników,

11) opiekę medyczną, wyposażenie apteczki,

12) ubezpieczenie zawodników,

13) utrzymanie bazy sportowej (zakup paliwa do koszenia trawy, zakup nawozów/wapna/trawy do siania, wywóz śmieci, naprawa/wymiana części do kosiarek/traktorków).

X.    Wymogi formalne wniosku

1. Złożony wniosek musi być kompletny i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.

2. Wniosek o udzielenie dotacji sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Proszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2015 r. poz. 6116).

3. Wnioski złożone na innym formularzu niż wskazany w ust. 2 bądź złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Wymagane załączniki uwierzytelnione przez osoby uprawnione (potwierdzona zgodność z oryginałem):

1) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa – ważny 3 miesiące od daty wystawienia (wpis KRS wydrukowany ze strony www.ems.ms.gov.pl nie wymaga uwierzytelnienia),

2) statut,

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe, informacje dodatkowe za ostatni rok,

4) zaświadczenia, dyplomy, wyciągi lub inne dokumenty potwierdzające osiągane wyniki sportowe i osiągnięcia wskazane w pkt VI niniejszego ogłoszenia.

XI.    Burmistrz może unieważnić konkurs lub odstąpić od zawarcia umowy na skutek:

1. Stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków, lub

2. Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

XII.    Wszelkie informacje nt. konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice – ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, pok. nr 49 lub pod numerem telefonu (12) 386-10-05 wew. 149.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA + ZAŁĄCZNIKI

 

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI