RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

 
2017-05-17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Proszowice

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Proszowice

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXII/243/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Proszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przyjętych w/w Programie.

I.    Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych- polegająca na organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, wspierających aktywność osób niepełnosprawnych w tych dziedzinach.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 r. wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).

2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - polegające na;

1) . Realizacji projektów służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Gminy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 r. wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100),

2) . Realizacji projektów wydawniczych w formie drukowanej lub innych o tematyce związanej z Gminą.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 r. wynosi 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100).

3. Turystyka i krajoznawstwo - polegające na organizacji dla mieszkańców Gminy imprez turystyczno-krajoznawczych szczególnie promujących najbliższą okolicę.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 r. wynosi 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100).

4. Wypoczynek dzieci i młodzieży - polegający na organizacji zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjnych, wycieczek dla dzieci i młodzieży

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 r. wynosi 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset zł 00/100).

II.    Zasady przyznania dotacji:

1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzające realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Proszowice.

2. Wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

5. Jeden Oferent może złożyć jedna ofertę w ramach jednego zadania wymienionego w ogłoszeniu o konkursie.

6. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert, z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, która jest warunkiem przekazania udzielonej dotacji.

III.    Termin i warunki realizacji zadania:

1. Okres realizacji zadania powinien obejmować okres nie wcześniejszy niż 1 lipca 2017 r. i nie późniejszy niż 31 grudnia 2017 r.

2. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Proszowice.

3. Dotacje udzielone na realizację powyższych zadań nie mogą być wykorzystane na:

a) remonty budynków,

b) zadania i zakupy inwestycyjne,

c) działalność polityczną lub religijną,

d) pokrycie deficytu realizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

e) pokrycie kosztów utrzymania siedziby podmiotów.

4. W zakresie udzielonej dotacji rozliczane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, określonego w podpisanej umowie.

5. Wymagany minimalny wkład środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego Oferenta wynosi 10%, co oznacza, że dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów jego realizacji. Oferty niespełniające ww. warunku nie będą rozpatrywane.

IV.    Termin i warunki składania ofert:

1. Kompletne oferty w zaklejonych kopertach z adnotacją ”KONKURS – z podaniem nazwy zadania publicznego”, należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2017 roku do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

2. Oferty złożone na innych drukach, niż określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300), niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016,

c) statut podmiotu,

d) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

e) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie oraz gwarancję,

f) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

6. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 w/w ustawy.

V.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Powołana przez Burmistrza Gminy Miasta komisja konkursowa, na podstawie regulaminu pracy komisji konkursowej dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:

a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie;

b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

c) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców Gminy Proszowice;

d) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;

e) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania publicznego,

f) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

g) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

h) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazywana Burmistrzowi gminy i Miasta Proszowie, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Proszowice oraz na stronie internetowej Gminy www.um.proszowice.pl.

5. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

VI.    Postanowienia końcowe:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadania, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem a Gminą Proszowice.

3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Ewa Baranowska, tel.12 386 10 05 wew.157.

5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

 Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice


Grzegorz Cichy


 

Załączniki:

1. Formularz - umowy

2. Formularz - oferty

3. Formularz - sprawozdanie

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI