RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

 

Zamówienia Publiczne

 

Data ogłoszenia
Ogłoszenie o przetarguWyniki przetarguPytania/
Zmiany
2021

Od 2021 roku zamówienia publiczne prowadzone są za pomoca elektronicznej platformy zamówień SIDAS PZP:

http://pzp.proszowice.pl

Każdy Wykonawca, który chce złożyć ofertę w postępowaniu powinien zarejestrować swoją firmę pod adresem: 

https://app.sidaspzp.pl/rejestracja/wykonawca    

2020
30.12.2020Wodociągi Proszowickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Proszowice w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informajca o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert
01.04.2021
(.docx)


Informacja z otwarcia ofert

 

Odpowiedź na pytania nr 2
25.01.2021
(.docx)


 Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
18.01.2021
(.docx)


Zmiana SIWZ
i odpowiedzi na pytania
18.01.2021

+

Załączniki
(archiwum.zip)

30.12.2020Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowo-programowej w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice – nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
09.04.2021
(.docx)


 Informacja o powtórzeniu wyboru w części I

17.03.2021
(.docx)


 Informacja o unieważnieniu wyboru w części I
17.03.2021
(.docx)


Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty
01.02.2021
(.docx) 


 Informacja z otwarcia ofert
20.01.2021
(.docx)

Zmiana SIWZ nr 4
17.01.2021
(.docx)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
14.01.2021
(.docx)

Zmiana SIWZ nr 3
14.01.2021
(.docx)
+
Zmieniony Załącznik A
(.docx)


Zmiana SIWZ nr 2
11.01.2021
(.docx)


 Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
08.01.2021
(.docx)


Zmiana SIWZ
i odpowiedź na pytania nr 1
08.01.2021
(.docx)
29.12.2020Przebudowa ulicy Jagiełły w Proszowicach w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych. Podziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna SPR z EFRR

Informacja z otwarcia ofert
15.01.2021
(.docx)

Informacja o wyobrze najkorzystniejszej oferty
25.01.2021
(*.docx)

Odpowiedź na pytania nr1
11.01.2021
(.docx) 
28.12.2020Dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdującego się w Proszowicach przy ul. Parkowej 10 w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

Informacja
z otwarcia ofert
08.01.2021
(.docx)


 

Unieważnienie postępowania
(05.03.2021)

 Odpowiedź na pytania
05.01.2021
(wersja.docx)
+
Załącznik - Rysunki (archiwum.zip)

28.12.2020Dostawa systemów informatycznych e-usług publicznych wraz z instalacją i konfiguracją w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice – nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia
01.03.2021
(.docx)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.01.2021
(.docx)


Informacja z otwarcia ofert
15.01.2021
(.docx)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu
07.01.2021
(wersja.docx)

+

Odpowiedź na pytania i zmiana SIWZ
07.01.2021
(wersja.docx)

22.12.2020Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulicy Racławickiej w Proszowicach (droga gminna od skrzyżowania z ulicą Królewską do mostu na rzece Szreniawa)

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.01.2021
(.docx)


Informacja
z otwarcia ofert
11.01.2021
(.docx)

 
22.12.2020Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie Gminy Proszowice

Informacja z otwarcia ofert
(12.01.2021)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(13.01.2021)

 
22.12.2020Stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki w ramach projektu pn. „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Informacja z otwarcia ofert
15.01.2021
(.docx)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz  odrzuceniu oferty
25.01.2021
(*.docx)

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
07.01.2021
(.docx)

Zmiana SIWZ
i odpowiedzi na pytania
07.01.2021
(.docx)

+

Przedmiar robót zmiana
07.01.2021
(.pdf)

16.12.2020Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej

Unieważnienie
(28.01.2021)

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
16.12.2020
(.docx)
11.12.2020Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Proszowice

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.01.2021
(.docx)

 
16.11.2020Budowa chodnika przy drodze Wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Proszowice/Jakubowice, strona lewa, odcinek od skrzyżowania z ul. Łąkową w Proszowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1274K w miejscowości Jakubowice

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.12.2020
(.docx)


Informacja
z otwarcia ofert
01.12.2020
(.docx)

ZMIANA SIWZ

uzupełnienie zapisów w części I i IV SIWZ oraz w Załączniku 4 (wzór umowy)

 
10.11.2020Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych położonych na terenie gminy Proszowice

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.01.2021
(.docx)


Informacja
z otwarcia ofert 11.12.2020
(.docx)

 
28.10.2020Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie 2020/2022 na terenie Miasta i Gminy Proszowice

Informacja
z otwarcia ofert
06.11.2020
(.docx)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(10.11.2020)
20.10.2020Przebudowa drogi gminnej (ul. Racławicka) 160217K na odcinku I - w km od 0+000 do 0+415 km, na odcinku II - w km 0+491 do km 0+700 w miejscowości Proszowice, Gmina Proszowice - realizowanej z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych

Informacja
z otwarcia ofert
04.11.2020
(.docx)


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.11.2020
(.pdf)

 Odpowiedzi na pytania
30.10.2020
(.docx)
15.10.2020Dostawa systemów informatycznych e-zamówienia i e-rekrutacje wraz z instalacją i konfiguracją w modelu SaaS w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice – nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja 

Ogłoszenie
o udzielniu zamówienia
03.12.2020
(.docx)


Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.10.2020
(.docx)


Informacja z otwarcia ofert
23.10.2020
(.docx)

 Odpowiedź na pytania
20.10.2020
(.docx
)
06.10.2020Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Partyzantów w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych. Podziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna spr z EFRR

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.11.2020
(.docx)


Informacja z otwarcia ofert
22.10.2020
(.docx)

Zmiana SIWZ
14.10.2020
(.docx)

+

Przedmiar I
zmiana
14.10.2020
(.pdf)

+

Przedmiar II
zmiana
14.10.2020
(.pdf)


Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
06.10.2020
(.docx)
25.09.2020 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatkowice - Klimontów gmina Proszowice, pow. proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW – Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Informacja z otwarcia ofert
22.10.2020
(.docx)

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(13.11.2020)

Odpowiedzi
na pytania
14.10.2020
(.docx)

+

Załączniki
14.10.2020
(.zip)


Zmiana SIWZ
(termin)
09.10.2020
(.docx)
Ogłoszenie
o zmianie
ogłoszenia
09.10.2020
(.docx)
Odpowiedzi
na pytania
06.10.2020
(.docx)
17.09.2020

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Klimontowie – etap I w ramach projektu: "Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa- MIRS"

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.10.2020
(.docx)


Informacja z otwarcia ofert
02.10.2020
(.docx)

 
10.09.2020

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Klimontowie w ramach projektu: "Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa- MIRS"

Unieważnienie
postępowania
17.09.2020
(.docx)

 
06.08.2020

Modernizacja okablowania strukturalnego i zasilającego w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice – nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja 

Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia
02.10.2020
(.docx)


Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.09.2020
(.docx)


Informacja
z otwarcia ofert
02.09.2020
(.docx)

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
05.10.2020
(.docx)


Odpowiedzi na pytania, zmiana załacznika nr 1 (oferta) oraz uzupełnienie wzoru umowy

22.08.2020
(.docx)


 Zmiana SIWZ, Wzoru Umowy i Załącznika nr 1 (oferta) oraz 
Odpowiedzi na pytania

18.08.2020
(.docx)


Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

18.08.2020
(.docx)

15.07.2020

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Proszowice

Ogłoszenie o zawarciu umowy
13.08.2020
(.docx)

 
06.07.2020

Zagospodarowanie terenów rekreacji przy ul. Partyzantów w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.10.2020
(.docx)


Informacja z otwarcia ofert (27.07.2020)

 
25.06.2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci wodociągowej oraz nawierzchni drogowej ulicy Św. Trójcy w Proszowicach pow. proszowicki w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa. Ochrona środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych. Podziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna spr z EFRR

Informcja o wyborze najorzystniejszej oferty (04.08.2020)

 


 

Informacja z otwarcia ofert
(21.07.2020)

Zmiana załącznika 4 do SIWZ
14.07.2020
(.docx)

+

Załącznik 4 (wzór umowy) - zmiana
14.07.2020
(.docx)


Ogłoszenie
o zmianie
ogłoszenia
14.07.2020
(.docx)
Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
09.07.2020
(.docx)

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
09.07.2020
(.docx)

+

Załącznik A2 przedmiar kanalizacja deszczowa
(wersja PDF)

10.06.2020

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Proszowice

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
03.07.2020
(.docx)


Informacja
z otwarcia ofert
25.06.2020
(.docx)

 
25.05.2020

Przebudowa i remont drogi gminnej nr 160259K relacji Kościelec-Mysławczyce, Gmina Proszowice, powiat proszowicki" - realizowane z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.06.2020
(.docx)


Informacja
z otwarcia ofert
09.06.2020
(.docx)

Odpowiedzi na pytania
04.06.2020
(.docx) 
25.05.2020

Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej MOSiR w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(02.07.2020)


 

Informacja
z otwarcia ofert
09.06.2020
(.docx)

 

Odpowiedzi na pytania 05.06.2020
(.docx)


Odpowiedzi na pytania
04.06.2020
(.docx)

Uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie nr 1
z 04.06.2020

(.docx)

 

06.05.2020

Stworzenie terenu rekreacji przy ul. Leśnej w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert
23.06.2020
(.docx)


Informacja
z otwarcia ofert
22.05.2020
(.docx)

Odpowiedzi na pytania
19.05.2020
(.docx)
17.04.2020

Organizacja stref płatnego parkowania na części dróg gminnych miasta Proszowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(05.05.2020)

 


 

Informacja z otwarcia ofert
29.04.2020

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.04.2020)

+

SIWZ
(24.04.2020)

+

Odpowiedzi na zapytania
(24.04.2020)


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.04.2020)

+

SIWZ

+

Odpowiedzi na zapytania

 


 

16.04.2020

 

Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i rozbudowie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach przy ulicy Rynek 16

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.04.2020)

 


 

Informacja z otwarcia ofert
24.04.2020

 
24.03.2020

Wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach projektu Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach przy ulicy Rynek 16 wraz z infrastrukturą techniczną finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z art. 94 ust. 3 ustawy

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.04.2020)

 


 

Informacja z otwarcia ofert
08.04.2020

Odpwoiedzi na pytania

+

zmieniony przedmiar robót

(02.04.2020)


 

Odpwoiedzi na pytania (31.03.2020)

20.03.2020Wykonanie remontu drogi gminnej nr 160204k w ulicy Zacisze wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnejUnieważnienie postępowania
08.05.2020
(.docx)

Informacja
z otwarcia ofert
06.04.2020
(.docx)

Odpowiedzi na pytania
(30.03.2020)


Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
20.03.2020
(.docx)

13.03.2020Remont dróg transportu rolnego na terenie Gminy Proszowice województwo małopolskie część IX do XVI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7.04.2020

 


 

Informacja z otwarcia ofert
31.03.2020

Odpowiedzi na pytania
09.03.2020 Remont dróg transportu rolnego na terenie Gminy Proszowice województwo małopolskie część I do VIII

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7.04.2020

 


 

Informacja z otwarcia ofert
26.03.2020

 
09.03.2020Remont nawierzchni dróg gminnych metodą nakładkową w Gminie Proszowice 

Informacja o wyborze najkorzystniejesz oferty (02.04.2020)

 


 

Informacja z otwarcia ofert
26.03.2020

Odpowiedzi na pytania

+

zmieniony przedmiar

18.03.2020 

09.03.2020Oznakowanie strefy płatnego parkowania w Proszowicach 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Informacja z otwarcia ofert
26.03.2020

Odpowiedzi na pytania
13.03.2020
(.docx) 
24.02.2020Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy ProszowiceInformacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.03.2020
(.doc)
Informacja
z otwarcia ofert
03.03.2020
(.docx)
 
21.02.2020Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Proszowice i jej jednostek organizacyjnychZawiadomienie
o wyborze oferty
13.03.2020
(.docx)

Informacja
z otwarcia ofert
06.03.2020
(.doc)

Odpowiedzi na pytania II
26.02.2020
(.docx)


Odpowiedzi na pytania I
26.02.2020
(.docx)


Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
26.02.2020
(.docx)

+

Załączniki
26.02.2020
(.zip)

06.02.2020Zaprojektowanie i wykonanie dwóch parkingów typu Park&Ride, budowa ścieżki rowerowej, ciągów pieszych oraz trzech zatok autobusowych z wiatami na terenie gminy Proszowice w ramach projektu rozwój infrastruktury i zaplecza transportu zbiorowego w Gminie Proszowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.03.2020)


 

Informacja
z otwarcia ofert
06.03.2020
(.docx)

 

 

Odpowiedzi na pytania
27.02.2020
(.docx)


Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
27.02.2020
(.docx)

+

Zmiana SIWZ
27.02.2020
(.doc)


Odpowiedzi na pytania
25.02.2020
(.docx)

+

Załączniki
25.02.2020
(.zip)


Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
17.02.2020
 (.docx)

+

Zmiana SIWZ
17.02.2020
(.doc)

+

Załączniki
17.02.2020
(.zip)

04.02.2020Budowa Skateparku w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
13.03.2020
(.docx)

Informacja
z otwarcia ofert
19.02.2020
(.docx)
Odpowiedzi
na pytania
13.02.2020
(.docx)
03.02.2020Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.03.2020
(.docx)


 

Informacja
z otwarcia ofert
19.02.2020
(.docx)

Odpowiedzi
na pytania
13.02.2020
(.docx)
27.01.2020Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.03.2020
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
11.02.2020
(.docx)
 
15.01.2020Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej MOSiR w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020

 

Unieważnienie postępowania
09.03.2020
(.docx)


 

Informacja
z otwarcia ofert
30.01.2020
(.docx)

Odpowiedzi
na pytania
24.01.2020
(.docx)
09.01.2020Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz
o odrzuceniu ofert
05.03.2020
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
24.01.2020
(.docx)
 
2019
31.12.2019Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty
07.02.2020
(.docx)

Informacja
z otwarcia ofert
16.01.2020
(.docx)
 Odpowiedzi na pytania
13.01.2020
(.docx)
04.11.2019Remont sieci wodociągowej polegający na wymianie rurociągów w miejscowości Szczytniki, gm. ProszowiceInformacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II oraz
o unieważnieniu postępowania
w części I
27.11.2019
(.docx)

Informacja
z otwarcia ofert
19.11.2019
(.docx)
 
17.10.2019Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach w ramach projektu „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020Unieważnienie postępowania
21.11.2019
(.docx)
Informacja z otwarcia ofert
04.11.2019
(.docx)

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
17.10.2019
(.docx)

17.10.2019Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie Miasta i Gminy Proszowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.11.2019
(.docx)


Informacja z otwarcia ofert
25.10.2019
(.docx)

 
10.10.2019Przebudowa targowiska w Proszowicach pod sprzedaż i promocję lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.11.2019
(.docx)


Informacja
z otwarcia ofert
25.10.2019
(.docx)

 
10.10.2019Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej MOSiR w Proszowicach w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020Unieważnienie postępowania
30.10.2019
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
29.10.2019
(.docx)
Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
24.10.2019
(.docx)
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
24.10.2019
(.doc) 
09.10.2019Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do 0+992 km w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki Gmina Proszowice, powiat proszowicki realizowany z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.11.2019
(.docx)


 

 Informacja
z otwarcia ofert
29.10.2019
(.docx)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
(23.10.2019)

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

(23.10.2019)

13.09.2019Zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego przy  Modernizacji hali sportowej przy ul. Parkowej w Proszowicach  w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji"Infomacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
24.09.2019
(.docx) 
Informacja
z otwarcia ofert
23.09.2019
(.docx)
 
05.09.2019Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. Oś. 5 Ochrona Środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych. Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
31.10.2019
(.docx)

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.10.2019
(.docx)


Informacja
z otwarcia ofert
26.09.2019
(.docx)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
18.09.2019
(.docx)

Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ
18.09.2019
(.docx)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
06.09.2019
(.docx)

20.08.2019Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Proszowicach w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
25.10.2019
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
05.09.2019
(.pdf)
 
31.07.2019Modernizacja hali sportowej przy ul. Parkowej w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Informacja
z otwarcia ofert
19.08.2019
(.docx)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.09.2019
(.pdf)

.Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści SIWZ + załączniki
12.08.2019
(.zip)
 
24.07.2019Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Opatkowice polegająca na budowie chodnika (odc. 110 km od 0+000 do 0+627,38) na działkach o numerach: 538, 487/1, 488/1, 488/3, 481/6, 479/1, 550/1, 468/3, 468/5, 467/4, 467/6 w obrębie Opatkowice w j. ewid. ProszowiceInformacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.08.2019
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
08.08.2019
(.docx)
 
15.07.2019Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Żębocinie – zadania realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu pomoc finansową jstInformacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.08.2019
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
30.07.2019
(.docx)
 
15.07.2019Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele kultury otwartej w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.08.2019
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
30.07.2019
(.docx)
Odpowiedzi na pytania
26.07.2019
(.docx)
Odpowiedzi na pytania
19.07.2019
(.doc)
Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
15.07.2019
(.docx)
03.07.2019Przebudowa targowiska w Proszowicach pod sprzedaż i promocję lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Unieważnienie postępowania 22.07.2019
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
19.07.2019
(.docx)
 
17.06.2019Stworzenie terenu rekreacji przy ul. Leśnej w Proszowicach w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020Unieważnienie postępowania
01.07.2019
(.docx)
 
17.06.2019Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą w Proszowicach w ramach projektu "przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji" Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020Unieważnienie postępowania
02.07.2019
(.docx)
 
11.06.2019Remont dróg transportu rolnego "Klimontów-Młyńskie" dz. nr 988 w miejscowości Klimontów oraz "Ostrów-Staw" dz. nr 848/14 w miejscowości Ostrów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.07.2019
(.docx)

Informacja
z otwarcia ofert
26.06.2019
(.docx)

 
11.06.2019Modernizacja hali sportowej przy ul. Parkowej w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Unieważnienie postępowania
15.07.2019
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
12.07.2019
(.docx)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
03.07.2019
+
Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ
03.07.2019
+
Załączniki
03.07.2019


 

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia 19.06.2019
(.docx)


Zmiana SIWZ 19.06.2019
(.doc)
28.05.2019Przebudowa targowiska w Proszowicach pod sprzedaż i promocję lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Unieważnienie postępowania
21.06.2019
(.docx)


Informacja
z otwarcia ofert 12.06.2019
(.docx)

SIWZ
Informacja
o zmianie załącznika 4 (wzór umowy)
31.05.2019
(.doc)
+
Załącznik 4
wzór umowy po zmianie
31.05.2019
(.docx)
17.05.2019Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych położonych na terenie gminy ProszowiceInformacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.07.2019
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
24.06.2019
(.docx)
 
27.04.2019Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ProszowicachInformacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
30.05.2019
(.docx)

Informacja
z otwarcia ofert
16.05.2019
(.docx)

Ogłoszenie
o zmianie umowy
03.10.2019
(.docx)


Ogłoszenie
o zmianie umowy
15.07.2019
(.docx)


Zmiana SIWZ
10.05.2019
(.doc)


Ogłoszenie
o zmianie
ogłoszenia
10.05.2019
(.docx)


Zmiana SIWZ
09.05.2019
(.doc)
+
Załączniki po zmianie SIWZ
09.05.2019
(archiwum ZIP)


Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
09.05.2019
(.docx)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.05.2019

(wersja.docx) 

26.04.2019Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez remont dróg gminnych na terenie Gminy ProszowiceInformacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.05.2019
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
13.05.2019
(.docx)
Odpowiedź na pytanie 07.05.2019
(.doc)
04.04.2019Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Klimontowie realizowana w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty 
14.05.2019
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
24.04.2019
(.docx)

Zmiana umowy
26.07.2019
(.docx)


Zmiana treści SWIZ
09.04.2019
(.docx)

+

Zmiana Zał. 2a i Zał. 6

27.03.2019Remonty dróg
o nawierzchniach bitumicznych
na terenie Gminy Proszowice
Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.05.2019
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
12.04.2019
(.docx)
Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
27.03.2019
(.docx)
14.03.2019Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych położonych na terenie gminy Proszowice
Informacja
o unieważnieniu
postępowania
26.04.2019
(.doc)

Informacja
z otwarcia ofert
15.04.2019
(.docx)
 
08.03.2019Utrzymanie czystości na terenie Miasta
i Gminy Proszowice
Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.03.2019
(.doc)
Informacja
z otwarcia ofert
18.03.2019
(.docx)
Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
08.03.2019
(.docx)
13.02.2019Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach
w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

Informacja
o unieważnieniu postępowania 30.05.2019
(.docx)


Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.05.2019
(.docx)


Informacja
z otwarcia ofert
04.03.2019
(.docx)

 
17.01.2019Wykonanie Otwartych Stref Aktywności
w Gminie Proszowice
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.02.2019
(.docx)


Informacja
z otwarcie ofert w dniu  1 luty 2019 r. godz. 11.30
(.docx)

 

2018

06.12.2018

Dostawa pompy przewoźnej do wody zanieczyszczonej z oprzyrządowaniem oraz ciągnika w ramach dotacji na zabezpieczenie przed skutkami powodzi wsi Łaganów

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
14.12.2018
(.docx)
Informacja
z otwarcia ofert
14.12.2018
(.docx)
Odpowiedź na pytanie
11.12.2018
(.docx)

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia
11.12.2018
(.docx)

Zmiana treści SIWZ
11.12.2018
(.doc) 
22.11.2018

Budowa chodnika – ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem przy ul. Brodzińskiego w Proszowicach, województwo małopolskie – etap I

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
10.12.2018
(.docx)

Informacja
z otwarcia ofert
07.12.2018
(.docx)
Odpowiedź na pytanie 04.12.2018 (.docx)
Odpowiedź na pytanie
03.12.2018
(.docx)
Zmiana
w archiwum załączników
26.11.2018
(link) 
15.11.2018

Remont dróg gminnych w miejscowości Czuszów – Kadzice oraz Klimontów - Ibramowice położonych na terenie Gminy Proszowice
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
30.11.2018
(.docx)

Informacja
z otwarcia ofert
30.11.2018
(.docx)
 Zmiana ogłoszenia 20.11.2018 (.docx)

Zmiana treści SIWZ
20.11.2018
(.doc)
+
ZAL_1 (oferta)_zmiana

09.11.2018

Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy Proszowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia
04.12.2018
(.docx)

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
27.11.2018
(.docx)

Informacja
z otwarcia ofert
26.11.2018
(.docx)
 
30.10.2018

Poprawa życia mieszkańców miejscowości Żębocin, poprzez przebudowę elementów infrastruktury drogowej drogi gminnej nr 160311K Żębocin-Dobranowice. Odcinek w km 1+012÷1+264

Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia
14.12.2018
(.docx)

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.11.2018
(.doc)

Informacja
z otwarcia ofert
14.11.2018
(.docx)
Zmiana
ogłoszenia
09.11.2018
(.docx)
Zmiana
SIWZ
09.11.2018
(.doc)
30.10.2018

Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie 2018/2019

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
14.11.2018
(.doc)

Informacja
z otwarcia ofert
08.11.2018
(.docx)
 
19.10.2018

Przebudowa targowiska
w Proszowicach pod sprzedaż i promocję lokalnych produktów
w formule zaprojektuj i wybuduj

Informacja
o unieważnieniu postępowania
03.12.2018
(.doc) 


Informacja
z otwarcia ofert
21.11.2018
(.docx)

Zmiana ogłoszenia 02.11.2018
(.docx)


Zmiana
ogłoszenia
09.11.2018
(.docx)


Zmiana
treści
SIWZ
09.11.2018
(.doc)


Odpowiedzi na pytania
09.11.2018
(.doc)


Zmiana
ogłoszenia
14.11.2018
(.docx)


Zmiana
treści
SIWZ
14.11.2018
(.doc)

13.09.2018

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach
w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

Informacja
o unieważnieniu postępowania

01.10.2018


Informacja
z otwarcia ofert

28.09.2018

 Zmiana ogłoszenia 18.09.2018 (.docx)
13.09.2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250 w Proszowicach na dz. nr 2397, 2669/1, 1203/22, 1199/3”

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.10.2018


Informacja z otwarcia ofert

28.09.2018

Odpowiedź na pytania
25.09.2018
(.docx)


 Zmiana ogłoszenia 18.09.2018 (.docx)

06.09.2018

Wymiana sieci wodociągowej wraz
z przyłączami
w ul. Wolności
w Proszowicach

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.09.2018


Informacja
z otwarcia ofert

21.09.2018

Zawiadomienie
o poprawie omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.10.2018


 Zmiana ogłoszenia 18.09.2018 (.docx)

31.08.2018

Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Proszowice w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

Informacja
o unieważnieniu postępowania
w części I - III

18.09.2018

 

30.08.2018

OFERTA - Wykonanie wstępnej koncepcji rewitalizacji obszarów sportu i rekreacji w Proszowicach

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.09.2018


Informacja z otwarcia ofert

10.09.2018

Odpowiedzi na pytania

05.09.2018 

30.08.2018

OFERTA - Wykonanie wstępnej koncepcji rewitalizacji obszarów kultury w Proszowicach

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.09.2018


Informacja z otwarcia ofert

10.09.2018

 

22.08.2018

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Ojca Rafała

Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia

01.10.2018


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.09.2018


 Informacja z otwarcia ofert

06.09.2018

 

21.08.2018

Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi gminnej 160218K ulicy Wolności
w miejscowości Proszowice z budową chodnika i siecią wodociągową oraz przyłączami

Ogłoszenie
o udzielniu zamówienia

18.09.2018


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I

11.09.2018


Informacja o unieważnieniu postępowania w części II wymiana sieci wodociągowej i przyłączy

06.09.2018


Informacja z otwarcia ofert

05.09.2018

 Zmiana ogłoszenia
o udzielniu zamówienia 18.09.2018 (.docx)

14.08.2018

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice i Starostwa Powiatowego w Proszowicach o dźwig dla osób niepełnosprawnych
z zagospodarowaniem terenu

Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty

04.09.2018


 Informacja z otwarcia ofert

29.08.2018

Zmiana Ogłoszenia 17.08.2018 (.docx) 

Zmiana SIWZ  17.08.2018 (.docx)

 

24.07.2018

Remont utwardzenia traktu pieszo jezdnego, w sąsiedztwie placówki Caritas pomiędzy
ul. 3 Maja,
a ul. Partyzantów
w Proszowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.08.2018


 Informacja
z otwarcia ofert

08.08.2018

 

20.07.2018

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice i Starostwa Powiatowego w Proszowicach o dźwig dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu

 Informacja o unieważnieniu postępowania

07.08.2018


Informacja z otwarcia ofert

06.08.2018

 

20.07.2018

Remont nawierzchni dróg gminnych metodą nakładkową w Gminie Proszowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz 
unieważnieniu postepowania w części III i VI

23.08.2018


  Informacja z otwarcia ofert

06.08.2018

 

20.06.2018

Remont nawierzchni dróg gminnych metodą nakładkową w Gminie Proszowice

Informacja o unieważnieniu postępowania

18.07.2018


 Informacja z otwarcia ofert


10.07.2018

Zmiana SIWZ - powiadomienie
25.06.2018
+
archiwum.ZIP

08.06.2018

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.07.2018


Informacja
z otwarcia ofert

25.06.2018 

 

22.05.2018

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

08.06.2018


Informacja 
z otwarcia ofert


07.06.2018 

Zmiana ogłoszenia
04.06.2018
Uzupełnienie SIWZ - powiadomienie
04.06.2018
+
archiwum.ZIP 

27.04.2018

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację, przebudowę i rozbudowę Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Parkowej 10 w Proszowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.06.2018


Informacja
z otwarcia ofert

14.05.2018
 

20.04.2018

Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Klimontowie

Informacja o unieważnieniu postępowania

09.05.2018

(wersja tekstowa)

Informacja z otwarcia ofert

08.05.2018

(wersja tekstowa)

 
Zmiana ogłoszenia

27.04.2018


Zmiana SIWZ -powiadomienie

27.04.2018
+
archiwum.ZIP

20.04.2018

Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Muzycznej w Żębocinie


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.05.2018


Informacja z otwarcia ofert

08.05.2018

(wersja tekstowa)

 

 
Zmiana ogłoszenia

27.04.2018


Zmiana SIWZ -powiadomienie

27.04.2018
+
archiwum.ZIP

22.02.2018

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego wraz z ich instalacją do PWD w Proszowicach 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.03.2018


 Informacja z otwarcia ofert

06.03.2018

 

19.02.2018

Przedmiotem zamówienia jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Proszowice oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Proszowice i nieruchomości nr ewid. 544/39; 544/40; 544/41; 544/12; 544/42 obręb Klimontów, gmina Proszowice

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.04.2018


Informacja z otwarcia ofert

01.03.2018

 

Odpowiedź na zapytanie

27.02.2018


 Zmiana SIWZ - powiadomienie

27.02.2018


 Zmiana SIWZ - powiadomienie

22.02.2018
+
archiwum.zip

06.02.2018

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.03.2018


 

Informacja
z otwarcia ofert

15.03.2018

Odpowiedź na zapytanie

06.03.2018 

02.02.2018

Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla dzieci Zamawiającego w 3 oddziałach PWD: PWD Proszowice, PWD Klimontów, PWD Kościelec

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.02.2018 


 Infromacja z otwarcia ofert

12.02.2018

 

31.01.2018

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej wraz z budową hydroforni kontenerowej na dz. nr ewid. 971/1 w Proszowicach do dz. nr ewid. 174/10 (obręb geodezyjny nr 0007 Jazdowiczki), ul. Dębowiec, gmina Proszowice

Zawiadomienie
o wyborze
najkorzystniejszej
oferty

01.03.2018


 Informacja z otwarcia ofert

15.02.2018

 

25.01.2018

Organizacja wycieczek i wyjadów dla dzieci PWD w Proszowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.02.2018


 Informacja z otwarcia ofert

05.02.2018

Odpowiedź na zapytania

01.02.2018 

24.01.2018

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego wraz z ich instalacją do PWD w Proszowicach

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

09.02.2018

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

12.02.2018


 Informacja z otwarcia ofert

07.02.2018

Odpowiedź na zapytania

30.01.2018 

Odpowiedź na zapytania

01.02.2018


 Zmiana ogłoszenia

02.02.2018

2017

09.12.207

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

19.01.2018


 Informacja z otwarcia ofert

17.01.2018

(omyłka rachunkowa)

Informacja 
z otwarcia ofert

15.01.2018

 

07.12.2017

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej wraz z budową hydroforni kontenerowej na dz. nr ewid. 971/1 w Proszowicach do dz. nr ewid. 174/10 (obręb geodezyjny nr 0007 Jazdowiczki), ul. Dębowiec, gmina Proszowice

Informacja z otwarcia ofert

28.12.2017

 

21.11.2017

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Proszowice i jej jednostek organizacyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.01.2018


Informacja z otwarcia ofert

11.01.2018 

Załącznik nr 1 po aktualizacji

 

Załącznik nr 4.1 po aktualizacji

 

 Odpowiedzi na zapytania nr1
(19.12.2017)

 Odpowiedzi na zapytania nr2
(19.12.2017) 

07.11.2017

Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie 2017/2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.11.2017

Informacja z otwarcia ofert
15.11.2017

 

24.10.2017

Odbieranie i zagospodarowanie w roku 2018 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice

Informacja z otwarcia ofert
27.11.2017

Uniewaznienie postępowania
27.11.2017

 

12.09.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  

12.09.2017

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni do szkół położonych na terenie gminy Proszowice w ramach projektu „Autostrada kluczowych kompetencji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I oraz unieważnieniu postępowania w części II, III, IV.  


 

Informacja o wyborze oferty
(08.11.2017)

 Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający  na sfinansowanie zamówienia
27.09.2017

11.09.2017

Dostawa fabrycznie nowego samochodu pożarniczo-ratowniczego dla OSP Koczanów

Informacja o wyborze najkorzystniewjszej ofertyInformacja z otwarcia ofert

19.09.2017

Odpowiedź do SIWZ
15.09.2017

18.08.2017

Remont oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Proszowice: 1. Budynek remizy OSP w Jakubowicach. 2. Budynek remizy OSP w Kościelcu

Informacja z otwarcia ofert 04.09.2017

Odpowiedź do SIWZ
24.08.2017

20.07.2017

Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych – drugi nabór

Wynik

21.08.2017

 


 

Informacja z otwarcia ofert

04.08.2017

 

19.07.2017

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni wraz z instalacją w ramach projektu „Autostrada kluczowych kompetencji”

Wynik

10.08.2017


 Informacja z otwarcia ofert

31.07.2017

Zmiana SIWZ (26.07.2017)

Zmiana SIWZ (25.07.2017)

 

02.06.2017

 

Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wynik

28.06.2017

Informacja z otwarcia ofert

20.06.2017

 
06.04.2017 

 

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

Wynik
28.04.2017

Informacja z otwarcia ofert
20.04.2017

 

29.03.2017

 

Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych

 

Wynik
28.04.2017

Informacja z otwarcia ofert
12.04.2017

  Zmiana SIWZ
05.04.2017
+
SIWZ

2016

30.12.2016

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zamkowej w Proszowicach

 

Wynik
07.02.2017

Informacja z otwarcia ofert
17.01.2017

 Zmiana SIWZ
11.01.2017
08.12.2016

Termomodernizacja budynku - ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki - ul. Szpitalna 3 w Proszowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
20.01.2017

Informacja z otwarcia ofert
29.12.2016

Odpowiedź na pytanie z dnia 13.12.2016 w sprawie SIWZ

 Odpowiedź na pytanie z dnia 14.12.2016 w sprawie SIWZ

Odpowiedź na pytanie z dnia 15.12.2016 w sprawie SIWZ

UWAGA 
1. zmiana SIWZ
19.12.2016

pobierz SIWZ po zmianach

2. zmina terminu składania ofeert

09.11.2016

Zimowe utrzymanie ulic, dróg i placów gminnych na terenie miasta i gminy Proszowice w sezonie 2016/2017

Wynik
17.11.2016

 Odpowiedź z dnia 10.11.2016 w sprawie SIWZ
19.10.2016

Odbieranie i zagospodarowanie w roku 2017 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice

Wynik
22.12.2016

Informacja z otwarcia ofert

Zamiana załącznika nr 3 z dnia

 Zmiana załącznika nr2

Załącznik do pobrania

06.09.2016

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1. Remont drogi gminnej Koczanów przez wieś 160252K w miejscowości Koczanów w km 0+000 - 1+030, 2. Remont drogi gminnej Grębocin-Żębocin 160238K w miejscowości Żębocin w km 0+000-0+470

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki
23.09.2016

 Odpowiedź z dnia 12.09.2016 na zapytania w sprawie SIWZ
07.06.2016

Adaptacja budynku usługowego wraz z otoczeniem na potrzeby klubu dziecięcego, ul. Szpitalna 3 w Proszowicach

Wyniki

01.07.2016

 
02.06.2016

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Wynik
22.06.2016

Zmiana SIWZ
z dnia 8.06.2016

Odpowiedź na zapytanie nr 1

31.05.2016

 

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Wynik

24.06.2016

 
18.04.2016Adaptacja budynku usługowego wraz z otoczeniem na potrzeby klubu dziecięcego, ul. Szpitalna 3 w Proszowicach

unieważniono

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 2

UWAGA
Zmiana SIWZ

UWAGA
zmiana terminu składana ofert

 

 

24.03.2016

Przebudowa drogi gminnej 160202K ulicy Szpitalnej w Proszowicach w km 0+000,00 - 0+560,67

zmiana ogłoszenia
08.04.2016

Wynik
18.04.2016

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Zmiana SIWZ + Specyfikacje 

24.02.2016Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Proszowice i jej jednostek organizacyjnych

Wynik

07.03.2016

Odpowiedzi na zapytanie nr 5

Odpowiedzi na zapytanie nr 4

Odpowiedzi na zapytanie nr 3

Odpowiedzi na zapytanie nr 2

Odpowiedzi na zapytanie nr 1

2015

23.11.2015

Odbieranie i zagospodarowanie w roku 2016 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice

Wynik

03.12.2015

Odpowiedź na zapytanie nr 1
z dnia 27.11.2015

Odpowiedź na zapytanie nr 2
z dnia 30.11.2015

06.11.2015

Odbieranie i zagospodarowanie w roku 2016 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice

UNIEWAŻNIONY!
20.11.2015

 Zmiana treści załącznika 4 do SIWZ
1
0.11.2015


 

Zmina ogłoszenia i SIWZ
13.11.2015

06.11.2015

Remont drogi gminnej 160187K - ulica Dębowiec w miejscowości Proszowice w km 0+300 - 0+660

Wynik

20.11.2015 r.

 Zmiana SIWZ
19.11.2015

03.11.2015

Informacja o unieważnieniu postępowania:
"Adaptacja budynku usługowego na potrzeby usług publicznych – Klub Dziecięcy, ul. Szpitalna 3 w Proszowicach

  

26.10.2015

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Wynik
10.11.2015

Powiadomienie o zmianach SIWZz dnia 6.11.2015

21.10.2015

 

"Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie 2015/2016"

 

Wynik

03.11.2015

 

 

15.09.2015

 

Adaptacja budynku usługowego na potrzeby usług publicznych - Klub Dziecięcy w Proszowicach, ul. Szpitalna 3.

Wynik

12.10.2015

23.09.2015

Zapytanie 1 do SIWZ wraz z odpowiedzią + Załącznik do odpowiedzi 


 

25.09.2015

Zapytanie 2 do SIWZ wraz z odpowiedzią + załącznik 1 do odpowiedzi + załącznik 2 do odpowiedzi

Z18.06.2015

Remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Proszowicach.

Wynik

13.07.2015

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ 01.07.2015


Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ 30.06.2015
 

11.05.2015

 

"Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

 

Wynik

25.05.2015

 

22.04.2015

UWAGA!!! ZMIANA SIWZ (do pobrania)

Załączniki po zmianach (do pobrania)

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Jakubowicach ETAP I oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szczytniki - Klimontów"

 

Wynik
13.05.2015

Zawiadomienie o zmianie SIWZ 06.05.2015


 Odpowiedź do zapytania

nr 1 z 28.04.2015

+

Projekt


 Odpowiedź do zapytania nr 2 z 28.04.2015


 

Odpowiedź do zapytania nr 3 z 04.05.2015

+

Projekt techniczny

 

20.03.2015

 

"Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych"

Wynik

07.04.2015

 
10.03.2015

  

"Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"

 

Wynik

27.03.2015

Zmiana SIWZ

23.03.2015

Nowy załacznik nr 6

 


 

 Zmiana SIWZ

20.03.2015

Nowa SIWZ


 

Wyjaśnienie
do SIWZ

20.03.2015

2014

20.10.2014

 

"Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych"

 

Wynik

07.11.2014

 Zmiana ogłoszenia

21.10.2014

28.08.2014

 

"Remont drogi gminne K 160284 Kolonia Posiłów - Janów w miejscowościach Teresin, Ostrów w km 0+000 - 1+690"

 

Wynik

16.09.2014

Zmiana specyfikacji

08.09.2014

23.07.2014

 

"Rozbudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami na terenie Gminy i Miasta Proszowice w miejscowości Opatkowice"

 


Powtórne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
01.09.2014


Wynik

08.08.2014

 

12.05.2014

 

"Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

 

Wyniki

28.05.2014

 

 

16.04.2014

 

"Renowacja odwodnień dróg gminnych"

Wynik

05.05.2014

 

25.03.2014

„Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:
1. Remont drogi gminnej K 160230 Czajęczyce przez wieś koło pompowni w miejscowości Czajęczyce w km 0+000 – 1+190,
2.     Remont drogi gminnej K 160308 Żębocin – Żerkowice
w miejscowości Żębocin w km 0+075 – 0+565,

3. Remont ulicy Kolejowej w Proszowicach
droga nr K 160194, dz. nr ewid. 2324/7, 2324/15 w km 0+400 – 1+110.”

Wynik
18.04.2014

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

31.03.2014
Zmiana treści SIWZ

07.03.2014

 

"Utrzymanie czytości na terenie miasta i gminy Proszowice oraz utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w 2014 i 2015 roku"

 

Wyniki

19.03.2014

 

2013

30.12.2013

 

"Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa basenu-krytej pływalni w Proszowicach - ETAP II, stan wykończeniowy"

 

Wyniki

10.01.2013

03.01.2014
Odpowiedź do SIWZ

 

 

26.10.2013

 

  

 

 

14.11.2013

21.11.2013

 

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice w latach 2014 – 2015."

 

Informacja o zmianie SIWZ 

Informacja o zmianie SIWZ

Wyniki

11.12.2013

21.11.2013

Wyjaśnienia w sprawie SIWZ 

23.10.2013

 

"Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych"

 

Wyniki

06.11.2013

 
16.10.2013

 

"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych zniszczonych w 2013 roku w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych"

 

Wyniki

31.10.2013

 

03.10.2013

 

17.10.2013

"Remont drogi gminnej nr K 160 225 Bobin – Dalechowice koło cmentarza w km 0+150 – 0+850”

 Informacja o zmiane SIWZ

Wyniki

24.10.2013

 

 

03.10.2013

 

"Remont gminnej sieci wodociągowej w ul. Zamkowej wraz z przebudową węzłów wodociągowych w ul. 3 Maja i ul. Brodzińskiego"

 

Wyniki

24.10.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

09.10.2013

12.09.2013

 

"Budowa basenu - krytej pływalni w Proszowicach ETAP II - stan wykończeniowy"

 

Wyniki

14.11.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

23.10.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

23.10.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

22.10.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

21.10.2013

 

02.09.2013

 

"Remont obiektu sportowo - rehabilitacyjnego w Proszowicach"

 

Wynik

20.09.2013
 
10.07.2013


"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"
zmiana SIWZ !

 

Wyniki

30.07.2013

Informacja o zmianie SIWZ
19.07.2013

25.04.2013"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Proszowice"

 

Wyniki

13.05.2013

 

 
16.04.2013"Renowacja odwodnień dróg gminnych"

Wyniki

29.05.2013

 
05.04.2013

 

"Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych"

 

 

Wyniki

19.04.2013

 

 
04.04.2013

 

"Remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

1. Remont drogi gminnej nr K 160290 Proszowice – Opatkowice na odcinku w km 0+000 – 0+750;

2. Remont drogi gminnej nr K 160224 Bobin – Dalechowice, na odcinku w km 0+460 – 1+650”

 

Wyniki

13.05.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

08.04.2013


Odpowiedź w sprawie SIWZ II

11.04.2013

(Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych)


Odpowiedź w sprawie SIWZ III

17.04.2013


Wzór umowy

25.02.2013

 

"Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Proszowice oraz utrzymanie
i konserwacja zieleni miejskiej w 2013 i 2014 roku"

 

Wyniki

02.04.2013

 
05.02.2013

 

"Prace wykończeniowe w części budynku Domu Ludowego w Bobinie z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej"

 

Wyniki

12.03.2013

 
2012

30.10.2012

 

 

 

13.11.2012

 

"Remont drogi gminnej
nr K160300 Żębocin - Jakubowice,
odcinek od km 1+000,0 do km 1+700,0"

 

Zmiana Ogłoszenia
Zmiana SIWZ

 

Wyniki

15.11.2012

 
15.10.2012

 

"Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych"

 

Wyniki

24.10.2012

 
20.08.2012

 

"Remont drogi gminnej
nr K160287 Piekary-Przezwody,
odcinek od km 0+200,0 do km 0+650,0"

 

Wyniki

24.09.2012

 
20.08.2012
"Remont drogi gminnej
nr 160187K ul. Dębowiec w Proszowicach,
odcinek od km 0+000,0 do km 0+300,0,
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
objętej promesą nr BUSKŻ-I-5901-3-36/12,
z dnia 17 lipca 2012 r."

Wyniki

04.09.2012

 
19.07.2012
"Zakup wraz z dostawą oleju opałowego
na potrzeby Obiektu Sportowo-Rehabilitacyjnego Gminy Proszowice"

Wyniki

30.07.2012

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

24.07.2012

02.05.2012
"REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH"

Wyniki

18.05.2012

 
27.04.2012
"Remonty dróg gminnych, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, objętych promesa nr BUSKŻ-I-5901-3-1/12"

Wyniki

16.05.2012

 
16.04.2012
"Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -na terenie miasta i gminy Proszowice"

Wyniki

26.04.2012

 
15.03.2012
"Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Proszowice oraz utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w 2012 i 2013 roku"

Wyniki

29.03.2012

 
28.02.2012
"Odbudowa rowów melioracyjnych, czyszczenie i odbudowa przepustów"

Wyniki

19.03.2012

 
23.02.2012
"Zakup i dostawa pomocy naukowych, mebli oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Proszowice", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-12-043/11.

Wyniki

06.03.2012

 
22.02.2012
"Obsługa - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Proszowice, realizowanych w ramach projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Proszowice", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-12-043/11.

Wyniki

02.03.2012

 

Opracował: Damian Król

 


 

Archiwum Zamówień Publicznych (2010 - 2011)

 

Wprowadził: Damian Król
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI